Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 8 – Cefnogi cynaliadwyedd economaidd o fewn ein cymuned fusnes.​​

Get Microsoft SilverlightObjective_8.wmv

‘Dweud eich dweud’ 


 
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Yn draddodiadol, mae ein Gweithgareddau Diogelwch Tân i Fusnesau wedi canolbwyntio ar sicrhau cydymffurfiaeth â’r fframwaith deddfwriaethol a gyflwynwyd gan yr offerynnau statudol amrywiol. Darparwyd hyn drwy raglen archwilio ac arolygu ar sail risg lle yr ymwelir ag eiddo busnes yn ôl lefel asesedig y risg y maent yn ei pheri i fywyd.
 
Rydym yn darparu gwasanaethau ymgynghori a chyngor i bartneriaid statudol yn adrannau Trwyddedu a Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol ac yn gweithio ar y cyd â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Arolygwyr y Goron a Chyfoeth Naturiol Cymru
 
O ran Caffael fe’n hanogir gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Busnesau Bach a Chanolig eu Maint yn manteisio i’r eithaf ar ein contractau drwy’r siarter Agor Drysau a Pholisi Caffael Cyhoeddus Cymru. Mae posibilrwydd y gallai rhai canllawiau arfer gorau ddod yn statudol.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Hoffem roi ffocws cliriach ar sicrhau bod busnesau yn gallu datblygu ac aros yn weithredol a dod o hyd i ffyrdd o leihau’r baich rheoliadol a osodir ar fusnesau.
 
Gwyddom nad yw llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint yn goroesi tân ac yn dechrau masnachu eto, ond bydd ein gweithgareddau diogelu yn sicrhau bod y cyngor a roddir o’r safon uchaf, bod ein gweithgarwch gorfodi yn gymesur i’r risg a gyflwynir gan y busnes a’n bod yn cymryd cyn lleied o amser â phosibl i gynnal ein rhyngweithiadau â’r busnes. Drwy ein gweithgareddau caffael gallwn addysgu ac ymgysylltu â busnesau bach a chanolig eu maint, a llunio tendrau yn y fath fodd fel bod mwy o fynediad o bosibl i dendrau a gwaith.

Drwy ein rhaglen archwilio diogelwch tân busnesau bwriadwn gefnogi, datblygu ac arwain y gymuned fusnes er mwyn hyrwyddo cynaliadwyedd economaidd. Rydym am annog cynaliadwyedd economaidd a chymunedau cydlynus yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
  • ​Byddwn yn ehangu ein rhaglen archwilio diogelwch tân i fusnesau i gynnwys y broses o ddarparu cymorth ac arweiniad i fusnesau.
  • Byddwn yn diwygio’r ffordd rydym yn darparu ein gweithgareddau cydymffurfio rheolaidd i fusnesau drwy weithredu’r broses archwilio fer.
  • Byddwn yn ceisio cynyddu ein cyfranogiad at Gynlluniau Awdurdodau Sylfaenol i leihau baich rheoliadol a chynyddu cysondeb.
  • Byddwn yn cynyddu’r pwyslais ar draws y sefydliad ar yr angen i ystyried effeithiau caffael cyn gynted â phosibl yn unol â’r amcanion strategol hyn.
Byddwn yn datblygu ac yn darparu’r mentrau hyn yn ddeinamig yn ystod 2016/17.
 
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
  • ​Adborth gan gwsmeriaid a gwerthusiad.
  • Nifer y tanau mewn amgylchedd adeiledig a phroses atal colled ddilynol.
  • Canran y busnes a osodir gyda Mentrau Bach a Chanolig eu Maint.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd busnesau yn fwy cydnerth a chynaliadwy a bydd ganddynt lefelau cynyddol o gydsyniad deddfwriaethol o fewn baich rheoliadol gostyngedig.
 
Bydd y cyngor a roddir i fusnesau yn fwy cyson ar draws ardaloedd daearyddol a bydd yn cynyddu ymwybyddiaeth drwy addysg.
 
Bydd defnyddwyr a chyflogeion adeiladau yn fwy diogel drwy fesurau a ymgorfforir ac a gynhelir gan ein camau ymgynghorol a rheoliadol.
 
Bydd busnesau bach a chanolig eu maint yn deall anghenion y sefydliad a byddwn mewn sefyllfa well i dendro.
 
Hyrwyddir cynaliadwyedd economaidd o ganlyniad.