Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 9 – Buddsoddi yn ein pobl.​​

Get Microsoft SilverlightObjective_9.wmv

‘Dweud eich dweud’ 


Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Yn 2015 enillodd y Gwasanaeth wobr Buddsoddwyr mewn Pobl Aur a’i nod yw cynnal y lefel hon o achrediad. Mae gennym fframweithiau ar waith i sicrhau bod y broses o gaffael, defnyddio a chynnal sgiliau a chymwyseddau yn cael ei mesur yn gywir. Rydym yn falch bod ein personél yn cyflawni cymwysterau sy’n gyson â Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar draws safonau proffesiynol. Ar ddechrau 2015 gwnaethom gynnal Archwiliad Diwylliannol a roddodd adborth hanfodol gan ein cyflogeion ynghylch proses yr Adolygiad Datblygu Unigol a sut mae hyn yn cefnogi anghenion datblygu unigol a sefydliadol. Rydym wedi croesawu’r dull E-ddysgu newydd sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i ategu unrhyw anghenion dysgu a datblygu a nodwyd.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
 • ​Ystyried deddfwriaeth gyfredol a deddfwriaeth sy’n dod i’r golwg sy’n effeithio ar y gwasanaethau a ddarparwn, yn enwedig Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a Deddf Cydraddoldeb 2010 – dyletswyddau penodol i Gymru;
 • Sicrhau bod gan ein holl Staff y sgiliau a’r wybodaeth gywir i ddarparu’r canlyniadau gorau posibl;
 • Rhoi’r offer a’r cyfleoedd datblygu gorau posibl i’n staff i sicrhau diogelwch ein cyflogeion a’r cymunedau a wasanaethant;
 • Cynnal a gwella ein llwyddiant Buddsoddwyr mewn Pobl i sicrhau bod rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn cydnabod yr ymrwymiad a wnawn i bobl a datblygiad sefydliadol;
 • Adolygu ein Llwybrau Datblygu Sefydliadol i sicrhau eu bod yn darparu cyfleoedd dysgu a datblygu effeithiol ac effeithlon.
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
 • ​Ymgorffori diwylliant dysgu a fydd yn diwallu anghenion presennol ein Gwasanaeth a’n hanghenion yn y dyfodol fel rhan o’r broses o loywi ein Llwybrau Strategol a mireinio ein proses Adolygu Datblygiad Unigol yn ystod 2016/17.
 • Archwilio pob cyfle i ddysgu o’n partneriaid a’n rhanddeiliaid a chydweithio â hwy (yn ystod 2016/17).
 • Sicrhau bod ein swyddogaeth ymchwil a datblygu yn edrych y tu hwnt i Sector Tân y DU ar gyfer atebion arloesol yn y dyfodol; proses barhaus dros y 5 mlynedd nesaf.
 • Sicrhau bod sgiliau a chymwyseddau Critigol i Risg yn adlewyrchu’n gywir broffiliau risg ein Cymunedau fel rhan o Amcan 4 a 6 yn 2016/17.
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
 • ​Archwilio’r Matrics Sgiliau Critigol i Risg a’r broses Adolygu Datblygiad Unigol i sicrhau cydymffuriaeth â gofynion yn cynnwys cysylltiadau â’r llwybrau sefydliadol;
 • Defnyddio’r Fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl i werthuso effaith hyfforddiant o fewn y sefydliad;
 • Defnyddio proses werthuso i ddangos sut y gwnaethom ddefnyddio arloesedd i ddarparu gwell canlyniadau ar gyfer ein Cymunedau;
 • Defnyddio gwybodaeth fusnes i lywio gwelliannau o ran Ymateb Brys a Diogelwch Cymunedol.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
 • ​Gwell boddhad swydd a morâl ymhlith cyflogeion;
 • Gweithwyr mwy brwdfrydig a fydd yn ei dro yn gwella cynhyrchiant;
 • Cyflogeion sy’n gwybod eu bod yn gymwys ac felly’n teimlo’n fwy hyderus ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi;
 • Lleihad mewn trosiant cyffredinol cyflogeion a llai o absenoldebau;
 • Cyflogeion y mae angen llai o oruchwyliaeth arnynt a chyfarwyddiadau llai manwl;
 • Cyflogeion sydd mewn gwell sefyllfa i addasu i newidiadau a heriau;
 • Delwedd well i’r Gwasanaeth wrth i gyflogeion deimlo bod hwn yn lle da i weithio