Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 1 - Darparu ymyrraeth diogelwch yn y cartref gyfannol i’r rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf yng nghymunedau canolbarth a gorllewin Cymru. 

Beth yw'r sefyllfa brresennol?
Ers nifer o flynyddoedd, rydym wedi datblygu ein gweithgareddau i wella diogelwch rhag tân yn y cartref. Cyflawnwyd hyn yn bennaf drwy gynnal Gwiriadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref (GDRhT) am ddim â phwyslais arbennig ar bobl agored i niwed a phobl sy'n wynebu risg uchel.

Rydym yn cydweithio ag ystod eang o asiantaethau partner sydd â chysylltiadau â phobl agored i niwed. Mae hyn yn caniatáu i ni gyrraedd cartrefi na allai fod gennym fynediad iddynt na gwybodaeth amdanynt fel arall. Mae hon yn elfen bwysig iawn o'n hagenda a rennir ar gyfer cymunedau mwy diogel ac yn un yr ydym am ei hehangu hyd yn oed ymhellach. 

Y llynedd, dechreuom ehangu ein rôl o ran hyrwyddo negeseuon iechyd a diogelwch ar ran ein partneriaid fel rhan o'n hymweliadau diogelwch yn y cartref. Treialwyd hyn mewn rhai o ardaloedd ein Gwasanaeth a chafodd dderbyniad da gan bartneriaid, staff a'r gymuned. 

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Dengys ein data fod gostyngiad hirdymor canlyniadol mewn Tanau Damweiniol mewn Anheddau sy'n dangos bod darparu cyngor, addysg ac offer yn gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r bobl rydym yn ymgysylltu â nhw. Mae'n fraint gennym fod yn Wasanaeth mae pobl yn ymddiried ynddo ac yn ei werthfawrogi sydd â hanes hir o ddarparu cyngor a chymorth proffesiynol. Bwriadwn ddefnyddio'r enw da hwn a'n cysylltiadau â chartrefi sy'n agored i niwed i sicrhau'r effaith orau posibl.

Byddwn yn adeiladu ar y gwaith cydweithredol a wneir eisoes i ehangu'r gwaith o ddarparu'r cyngor a'r ymyriadau y mae ein partneriaid yn dymuno'u hyrwyddo er mwyn gwella diogelwch ac iechyd ein cymunedau. Rydym eisiau i'r cyngor a'r ymyriadau rydym yn eu darparu i bobl agored i niwed adlewyrchu agwedd gyfannol at ddiogelwch cymunedol. 

Byddwn yn canolbwyntio adnoddau gwerthfawr ar y rhai sydd â'r angen mwyaf ac yn darparu ymyriadau sy'n hyrwyddo iechyd, llesiant ac yn gwella diogelwch pawb rydym yn ymgysylltu â nhw. Bwriad y cysyniad hwn sef 'Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif' yw gwella ffyrdd o fyw a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Mae'r datblygiad hwn eisoes ar waith ond bydd yn ddeinamig ac yn datblygu i adlewyrchu ein blaenoriaethau ni a'n partneriaid. 
  • ​Bydd ymyriad diogelwch cartref sy'n arloesol ac yn fwy cyfannol yn cael ei gyflwyno ar draws y Gwasanaeth i ddisodli'r Gwiriadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref traddodiadol.
  • Byddwn yn adolygu ac yn gwerthuso'r gwelliant yn ein hymyriad cymunedol â'n staff, ein partneriaid allanol a'r cymunedau a wasanaethwn.
  • Byddwn yn ehangu rôl Gwirfoddolwyr Diogelwch Cymunedol i ddarparu cymorth lleol parhaus i'r bobl hynny sydd wedi elwa ar ein hymyriadau.
  • Byddwn yn ehangu'r hyfforddiant a ddarperir i'n hasiantaethau partner er mwyn cefnogi ein hymyriadau diogelwch cymunedol.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant?
  • ​Gwerthuso ansawdd yr ymyriadau a ddarparwn i'r aelodau o'n cymunedau sydd fwyaf agored i niwed.
  • Monitro'r adborth a gawn gan ein partneriaid, staff a'r gymuned ynghylch y budd a gynigir gan ein hymyriadau a sut byddant yn lleihau risg. 
  • Defnyddio ein data ein hunain ar Danau Damweiniol mewn Anheddau ond hefyd ddata partneriaid a data cenedlaethol i fesur effaith hirdymor ein dull gweithredu newydd. 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd cymunedau yn fwy diogel ac yn iachach o ganlyniad i'n cyngor a'n hymyriad.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​