Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 10 - Gwneud y defnydd gorau o'n hasedau a'n hadnoddau.​

Beth yw'r sefyllfa bresennol?​
Rydym wedi cynnal nifer o ymarferion effeithlonrwydd dros y blynyddoedd, gan arwain at arbedion sylweddol a gweithrediadau effeithlon.

Fodd bynnag nid yw’r ymarferion hyn wedi ymestyn i edrych tuag allan ar gymariaethau cost manwl y pen gan sefydliadau eraill, nac wedi archwilio arfer gorau ledled y DU ac yn rhyngwladol ar bob maes gwaith.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Er mwyn sicrhau bod pob penderfyniad busnes yn dryloyw, yn gadarn ac yn gyson, yn unol â chyfyngiadau’r amgylchedd economaidd presennol, mae angen i ni ddeall ein Gwasanaeth yn llawn o ran costau a sicrhau ein bod yn nodi’r broses fwyaf priodol o ddyrannu adnoddau er mwyn darparu’r lefel a’r ystod ddymunol o wasanaethau am y gost isaf posibl.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Byddwn yn cynnal archwiliad cynhwysfawr o’n gwariant, gan gymharu ag eraill, a sefydlu model blaengynllunio ar gyfer asedau ac adnoddau.

Bydd y model blaengynllunio yn gymorth i lunio a llywio ein proses gwneud penderfyniadau ar gyfer 2017/2018 ac wedi hynny.
 
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn monitro cynnydd gyda chyfraniad llawn Aelodau ac yn adrodd ar welliannau mewn perthynas â chostau cymharol neu werth yr arian.

Bydd ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn ein helpu i lunio Cynllun Rheoli Asedau cynaliadwy.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd hyn yn gofyn am arbenigedd o fewn meysydd gwaith amrywiol ac yn rhoi pwysau ychwanegol ar yr adrannau perthnasol, fodd bynnag byddwn yn monitro hyn ac yn dyrannu adnoddau yn unol â hynny. 

Bydd y gwaith fodd bynnag yn arwain at ddealltwriaeth lawn o’r gwasanaeth a ddarparwn, yr hyn rydym am ei ddarparu ac am ba gost, ac arwain at wneud y penderfyniadau gorau posibl ynghylch adnoddau er mwyn creu Gwasanaeth Tân ac Achub cynaliadwy wrth symud ymlaen.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​