Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 11 - Digido - Defnyddio technoleg er mwyn arloesi, cydweithio a grymuso.

Beth yw'r sefyllfa bresennol?
Mae gennym hanes o ddefnyddio technoleg arloesol i gefnogi cyflawni ein gwasanaethau ynghyd â chydweithio ar brosiectau TG.

Mae'r prosiectau cydweithredol hyn yn cynnwys defnyddio system gyllid a chaffael ar y cyd yng Nghyngor Sir Caerfyrddin; datblygu system adnoddau dynol a’r gyflogres ar y cyd â Gwasanaeth Tân De Cymru; a mabwysiadu prosiect Band Eang Sector Cyhoeddus Cymru.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Cydnabyddwn fod potensial pellach i fabwysiadu technolegau gwybodaeth i ategu ein gweithgareddau a rhesymoli rhai systemau meddalwedd presennol. Bydd ein timau Gweithredu, Datblygu Busnes a TG yn ymchwilio i ffyrdd newydd o weithio a darparu ein gwasanaethau o fewn y Gwasanaeth ac i randdeiliaid allanol. Byddwn yn ceisio gwella ac addasu’r broses o ddarparu ein gwasanaethau drwy annog arloesi digidol, manteisio mwy ar ein hasedau gwybodaeth a thrwy groesawu'r dirwedd dechnolegol sy'n newid yn barhaus. 

Bydd y defnydd estynedig o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu datblygedig yn gwella ein prosesau busnes ac yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd busnes y bydd personél y gwasanaeth tân a rhanddeiliaid yn gallu manteisio arnynt fel ei gilydd.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
 • ​Yn 2017 byddwn yn datblygu Strategaeth Systemau Gwybodaeth newydd. 
 • Yn 2017 byddwn yn defnyddio system Diogelwch Tân i Fusnesau a gafodd ei huwchraddio.
 • Yn 2017 byddwn yn datblygu gwefan ein Gwasanaeth er mwyn gwella mynediad cyhoeddus i'r sefydliad.
 • Yn 2017/2018 byddwn yn defnyddio Mewnrwyd ddwyieithog newydd.
 • Yn 2018/2019 byddwn yn prynu system ddata symudol yn lle'r hen un, a bydd yn cydymffurfio â'r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys newydd.
 • Yn 2019/2020 byddwn yn defnyddio Prosiect Cysylltiadau Symudol Rhwydwaith Gwasanaethau Brys Llywodraeth y DU.
 • Dros y 5 mlynedd nesaf byddwn yn parhau â’n hymrwymiad i strategaeth ‘Cloud First’ Llywodraeth y DU pryd bynnag y byddwn yn adolygu ein systemau gwybodaeth newydd
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
 • ​Mynediad o bell cynyddol i systemau TG gweinyddol a gweithredol.
 • Cynnydd o ran dibynadwyedd systemau TG a llai o gyfnodau anweithredol.
 • Mwy o ddefnydd o Wefan y Gwasanaeth.
 • Lleihad mewn prosesau busnes â llaw neu ar bapur.
 • Mwy o ddiogelwch ar gyfer asedau gwybodaeth y gwasanaeth tân.
 • Lleihad mewn gwariant TGCh ‘tebyg wrth debyg’.
 • Galluoedd data gwell ar gyfer criwiau gweithredol.
 • Gwell cydweithrediad gweithredol.
 • Systemau TGCh mwy cynaliadwy. 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd cwblhau’r themâu a nodwyd yn llwyddiannus yn arwain at wella diogeledd a chadernid y Gwasanaeth yn y pen draw ynghyd â darparu gwell gwasanaethau i’r cyhoedd. Bydd y manteision a ddarperir o ran prosesau busnes yn sicrhau gwell amgylchedd gwaith ar gyfer yr holl staff a'r adrannau. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​