Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 12 - Gwella'r ffordd rydym yn datrys digwyddiadau gweithredol drwy arloesedd a'r defnydd o dechnoleg newydd.​​​​

Beth yw'r sefyllfa bresennol?
Er ein bod bob amser wedi ymateb yn gadarnhaol i’r amgylchedd newidiol yr ydym 
yn gweithredu o’i fewn ac wedi addasu er mwyn ymateb i heriau newydd wrth iddynt godi, mae dulliau arloesol newydd a datblygiadau technolegol dros y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi'r gallu i ni sicrhau gwelliant sylweddol yn y ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Rydym eisoes wedi mabwysiadu’r athroniaeth hon, drwy gyflwyno offer torri ‘e-draulic’, sydd wedi gwella diogelwch gweithredwyr a’u gallu i ddelio â rhyddhau pobl; defnyddio cerbydau awyr di-griw i gefnogi gweithrediadau; a'r system gorchymyn a rheoli a diffodd 'Cold Cut' sy'n cael ei threiau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym am archwilio dewisiadau pellach.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
 • ​Rydym am nodi ymhellach lle y gall newidiadau yng nghynllun offer, technegau gweithredu ac arloesedd newydd wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau a ddarparwn i’r cyhoedd.
 • Rydym am leihau effaith ein gweithrediadau diffodd tân ac achub ar yr amgylchedd drwy ddefnyddio ein hadnoddau’n fwy effeithlon.
 • Rydym am sicrhau ein bod yn rhoi hyfforddiant, offer, technegau a phrosesau i’n diffoddwyr tân sy’n eu galluogi i weithredu’n ddiogel ac yn effeithiol.
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Drwy gydol 2017/2018 byddwn yn:
 • ​Monitro ac yn adolygu effeithiolrwydd ein technegau, prosesau ac offer.
 • Archwilio pob cyfle i ddysgu o’n partneriaid a chydweithio â nhw.
 • Ymwneud â gwaith ymchwil a datblygu sy’n edrych ar draws a thu hwnt i'r sector Tân y DU am syniadau ac atebion.
 • Ymchwilio i ddatblygiadau newydd mewn technoleg a phrosesau ac yn cynnal asesiadau a threialon yn unol â hynny.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-adrodd.
 • Casglu data rheoli perfformiad.
 • Casglu tystiolaeth am ganlyniadau gwell mewn digwyddiadau ac ymarferion gweithredol, a nodir drwy'r system ddysgu weithredol.
 • Monitro ac adrodd ar ein perfformiad yn unol â Rhaglen Gynaliadwyedd Llywodraeth Cymru (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015).
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd defnyddio technoleg a dulliau arloesol newydd yn caniatáu i ni gyflwyno newidiadau a gwelliannau i helpu i wella diogelwch ein diffoddwyr tân; gwella effeithlonrwydd a chanlyniadau digwyddiadau gweithredol; lleihau effaith ein busnes a’n gweithrediadau brys ar yr amgylchedd; ac ymestyn ac ehangu’r amgylchedd dysgu ar gyfer ein staff.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​

Yn ôl i'r Amcan 11​​​

Parhau â Hafan Ymgynghori