Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 2 - Lleihau nifer yr achosion o danau bwriadol ledled canolbarth a gorllewin Cymru.​​​

Beth yw'r sefyllfa bresennol?
Mae'r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn cydlynu ystod eang o ymyriadau gan y Gwasanaeth i leihau'r risg o danau a gaiff eu cynnau'n fwriadol. Caiff y gwaith hwn ei lywio gan y Bwrdd Lleihau Tanau Bwriadol Strategol, oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, yr Heddlu, Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill.

Dros y blynyddoedd diwethaf cawsom lwyddiant sylweddol wrth leihau nifer y tanau bwriadol ac, lle bu heriau penodol, gwelsom fanteision dull gweithredu cydlynol. I adeiladu ar y llwyddiant hwn, mae Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III, a luniwyd gan y Bwrdd Lleihau Tanau Bwriadol Strategol, yn cydlynu cynllun cyflawni i leihau risg tanau bwriadol ymhellach ar draws nifer o feysydd penodol. 

Roedd menter 'Dawns Glaw', sef un o dargedau cyflawni'r cynllun cyflawni, wedi darparu ymateb amlasiantaeth a dargedwyd â'r nod o leihau nifer y tanau gwair bwriadol rhwng Chwefror ac Ebrill. Cafodd lwyddiant mawr yn 2016, yn enwedig o ran tanau mwy sy'n dinistrio ardaloedd helaeth o laswelltir a choedwigoedd. 

Mae Ymgyrch BANG (Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf) yn targedu'r problemau sy'n gysylltiedig â choelcerthi cyhoeddus answyddogol ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol o gwmpas Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mabwysiadodd yr ymgyrch hwn ddull gweithredu amlasiantaeth a gwelwyd llwyddiant arwyddocaol o ran lleihau nifer y galwadau i'r Gwasanaeth Tân a'r Heddlu sy'n gysylltiedig â choelcerthi ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn ogystal â hyrwyddo delwedd gadarnhaol o'r ddau wasanaeth brys mewn cymunedau a fu'n amharod i'w derbyn yn y gorffennol.
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Mae llwyddiant menter Dawns Glaw yn 2016/2017 wedi darparu gwybodaeth ar gyfer strategaeth ymyriad ynghylch tanau gwair bwriadol yn y dyfodol.
  • ​Byddwn yn parhau i gynnal y gwaith partneriaeth, y rhaglenni addysg ac ymyriad ardderchog a roddwyd ar waith i leihau risg, wrth i danau bwriadol barhau i effeithio ar gymdeithas, ein treftadaeth a'n hamgylchedd.
  • Bydd ymyriadau ar gyfer ieuenctid mewn ardaloedd uchel eu risg yn parhau oherwydd gwelwyd budd mewn gweithgareddau addysg a difyrru â grwpiau targed.
  • Bydd trefniadau Cymorth i Reoli Tir hefyd yn cael sylw yn 2017/2018 wrth i ni ddatblygu'r cysylltiadau a sefydlwyd trwy Ddawns Glas a dylanwadu ar strategaethau Rheoli Tir er mwyn lleihau'r risg o losgi direolaeth. Byddwn hefyd yn ymgysylltu'n weithredol gyda phartneriaid a grwpiau gwirfoddolwyr cymunedol i hyrwyddo ymwybyddiaeth o danau bwriadol. 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Drwy gydol 2017/2018 byddwn yn:
  • ​Parhau i gyflawni amcanion Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III. 
  • Gwella'r wybodaeth sydd gennym am raddfa a chwmpas tanau bwriadol ledled canolbarth a gorllewin Cymru. 
  • Lleihau'r risg o danau bwriadol mewn adeiladau. 
  • Rheoli'r risg o ganlyniad i gynnau tân yn fwriadol sy'n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Lleihau'r risg o danau bwriadol a throseddau casineb yn erbyn pobl ac eiddo. 
  • Ehangu ein rhwydwaith o grwpiau cymunedol sy'n hyddysg ac yn weithredol o ran lleihau nifer yr achosion o danau bwriadol.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Mae'r targedau lleihau yn gysylltiedig â Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd ein cymunedau yn fwy diogel rhag risg tanau bwriadol a bydd effaith gymdeithasol ac economaidd y gweithgaredd hwn yn cael ei lleihau Bydd mwy o gyfraniad cymunedol hefyd drwy gydweithio â'n partneriaid.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​