Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 3 - Cyflawni ein rhan ni o Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru.

Beth yw'r sefyllfa bresennol? 
Rydym yn delio â chanlyniadau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd (GTFf), a'r effaith a gânt ar fywyd dynol a'n cymunedau yn ddyddiol am ein bod ni'n achub llawer mwy o bobl sydd wedi'u hanafu mewn gwrthdrawiadau nac mewn tanau.

Mae addysg ac ymyriad yn allweddol i leihau nifer y gwrthdrawiadau ar ein ffyrdd ac mae gan y Gwasanaeth rôl a rennir wrth gyflawni hyn ochr yn ochr â phartneriaid diogelwch ffyrdd eraill.

Er bod diogelwch ar y ffyrdd wedi gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, yn 2014 roedd cyfanswm o 8,208 o bobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu o ganlyniad i wrthdrawiadau - cafodd 103 o bobl eu lladd a 1,160 o bobl eu hanafu'n ddifrifol yng Nghymru.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Mae Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru yn gosod targedau diogelwch ar y ffyrdd hyd at 2020. Fel Gwasanaeth rydym yn bartner allweddol wrth alluogi Llywodraeth Cymru i gyflawni'i thargedau drwy ddarparu ymyriadau diogelwch ar y ffyrdd effeithiol a thargedu’r ardaloedd cywir, yn y ffordd gywir, er mwyn lleihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol.

Mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi datblygu Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer 2015-2020 i gefnogi nodau Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru.

Rydym wedi nodi beth allwn ei wneud i gefnogi ein partneriaid a byddwn yn cyfeirio ein hymyriadau at Feicwyr Modur, Pobl Ifanc a Gyrwyr Hŷn.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Drwy gydol 2017/2018 byddwn yn:
 • ​Darparu gweithgareddau i wella diogelwch beicwyr modur ar ein ffyrdd drwy annog pobl i gymryd rhan mewn Cyrsiau Diogelwch Beiciau Modur. 
 • Datblygu Cwrs Ymyrraeth Diogelwch ar y Ffordd Amlasiantaeth i Bobl Ifanc a fydd yn targedu’r bobl ifanc hynny y nodwyd eu bod yn wynebu risg uchel oherwydd eu hymddygiad ar y ffyrdd
 • Sicrhau bod gweithgareddau addysg diogelwch ar y ffyrdd ac ymyriadau yn targedu gyrwyr hŷn.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Drwy gydol 2017/2018 byddwn yn:
 • ​Defnyddio data cenedlaethol ar Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd ac Anafiadau i fonitro canlyniadau pob ymyriad diogelwch ar y ffyrdd.
 • Datblygu ein hymyriadau drwy werthusiadau ôl-ymyriad.
 • Defnyddio'r targedau a geir yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru:
  • ​Gostyngiad o 40% yng nghyfanswm y bobl sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
  • Gostyngiad o 25% yn nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
  • Gostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc (16-24 oed) sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Ffyrdd mwy diogel yng nghanolbarth a gorllewin Cymru a'r tu hwnt.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​