Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 4 - Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'n rôl ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Beth yw'r sefyllfa bresennol?
Rydym yn croesawu cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015 sy'n ddeddf arloesol a gweledigaethol. Rydym yn gwbl ymrwymedig i'r ddeddfwriaeth a'r hyn y cafodd ei llunio i'w gyflawni. Rydym yn cefnogi creu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) ac yn cymryd ein rôl fel partner statudol yn gwbl o ddifrif. Yn wir, gwelwn fod hwn yn gyfle i bartneriaid gyflawni diben cyffredin trwy gydweithio gwirioneddol er budd ein cymunedau.

Mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn bod y partneriaid statudol a'r cyfranogwyr a wahoddwyd yn cynnal Asesiad Llesiant yn yr ardal a chreu Cynllun Llesiant i lywio'r ddarpariaeth, sy'n cefnogi'r Nodau Llesiant rhychwantol a nodir yn y Ddeddf. Dylid cyflawni hyn gan ddefnyddio egwyddor 'Datblygu Cynaliadwy'.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Ar hyn o bryd, mae cyrff cyhoeddus yn darparu eu gwasanaethau i'r cyhoedd yn gymharol annibynnol. Er bod tipyn o gydweithio'n digwydd er budd ein cymunedau (mae rhai enghreifftiau ardderchog o flaengareddau sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol), nid yw'r model cyfredol yn darparu gwasanaeth effeithlon, effeithiol a chydlynol bob amser. 
Hefyd, gwneir penderfyniadau nad ydynt, o reidrwydd, yn ystyried y tymor hir a'r effaith y gall penderfyniadau heddiw ei chael ar genedlaethau'r dyfodol. Mae'r ddeddfwriaeth yn ceisio cyflawni dull gweithredu llawer mwy blaengar tuag at ddarparu gwasanaethau ac rydym yn llwyr gefnogi hyn. 

Bellach, mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cael eu ffurfio a phennwyd eu strwythurau. Maent wedi datblygu cylchoedd gorchwyl a llunio amcanion interim tymor byr tra bydd yr Asesiad Llesiant newydd ar waith a datblygwyd Cynllun Llesiant mwy hirdymor. Rydym yn gwbl ymrwymedig i'r broses hon ac mae gennym gynrychiolaeth ar lefel Cyfarwyddwr ar bob BGC a chwaraewn ran weithredol ynddynt. Yn ogystal, rydym yn sicrhau ein bod yn darparu'r gynrychiolaeth a'r adnoddau angenrheidiol i'r is-grwpiau sy'n bodoli i gefnogi'r BGCau. 

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Llunnir yr Asesiad a'r Cynlluniau Llesiant cyn pen y flwyddyn gyntaf (2017/2018) a chytunir ar amcanion cyffredin y bydd y partneriaid yn y BGC yn ymrwymo iddynt. Mae'n rhaid i bob partner statudol sicrhau yr ymgorfforir amcanion y BGC o fewn ethos y gwasanaethau a ddarparant er mwyn datblygu a gwella iechyd a llesiant y cymunedau a wasanaethant. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Datblygir cynllun partneriaeth er budd y gymuned leol. O safbwynt y Gwasanaeth Tân ac Achub dylai hyn leihau'r dyblygu ar draws y chwe Awdurdod Unedol a'n galluogi i gefnogi'r saith Nod Llesiant a chyfrannu iddynt. Mesurir perfformiad yn erbyn y ffactorau a'r dangosyddion llwyddiant drwy'r trefniadau craffu sydd ar waith yn yr Awdurdodau Lleol ac yn ein Hawdurdod Tân ni. Bydd hyn yn sicrhau bod y ffactorau llwyddiant a'r amcanion Llesiant a glustnodwyd wedi cael eu darparu er lles y cyhoedd. 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd hyn yn fodd i ni gyfeirio ein trefniadau atal, amddiffyn ac ymateb tuag at y cymunedau a'r unigolion sydd â'r angen mwyaf. Felly, rydym wedi ymgorffori'r saith nod Llesiant yn ein Cynllun Corfforaethol. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​