Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Amcan 5 - Cyfrannu i'r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (ESN) newydd a'i weithredu.

Beth yw'r sefyllfa bresennol?
Mae ein rhwydwaith presennol yn ddibynadwy iawn ac yn ffordd effeithiol o gyfathrebu. Fodd bynnag, mae'n ddrud ac ond yn addas mewn gwirionedd ar gyfer cyfathrebiadau llais ac mae'r gallu i drosglwyddo data yn gyfyngedig.

Nid yw'r dechnoleg a'r safonau sy'n ofynnol i'w ddisodli â gwasanaeth llwyr weithredol, a all ddarparu ar gyfer gofynion trosglwyddo data y presennol a'r dyfodol, yn bodoli eto.
Gan hynny, mae Swyddfa Gartref y DU, yn unol ag agenda ddigido'r Llywodraeth, wedi cychwyn ar Raglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys (ESMCP). 

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Bydd ESMCP yn darparu system gyfathrebu'r genhedlaeth nesaf, yn cynnwys gwasanaethau llais a data band eang hanfodol, integredig, i'r tri gwasanaeth brys (sef yr Heddlu, y gwasanaeth Tân ac Achub a'r gwasanaeth Ambiwlans) ac i ddefnyddwyr eraill yn maes diogelwch cyhoeddus. 

Yr enw ar y system hon fydd y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (ESN). Bydd ESN yn rhwydwaith cysylltiadau symudol cadarn iawn, â darpariaeth helaeth a swyddogaethau priodol o ran diogeledd a diogelwch y cyhoedd. 
Bydd yn caniatáu i'r tri gwasanaeth brys gyfathrebu o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol hyd yn oed.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Dyfarnwyd y prif gontractau ar gyfer darparu'r ESN yn Rhagfyr 2015.

Byddwn yn dechrau'r gwaith paratoi i ganiatáu i ni gael mynediad i'r ESN ar ôl Chwefror 2016. Bydd hyn yn cynnwys prynu'r galedwedd a'r feddalwedd angenrheidiol; paratoi'r rhwydweithiau perthnasol; ynghyd â chynnal sesiynau hyfforddiant ac ymwybyddiaeth staff.

Unwaith y bydd y gwaith paratoi hwn wedi'i gwblhau, byddwn yn dechrau trosglwyddo i'r ESN, fesul cam, yn Nhachwedd 2018. Rhagwelir y bydd y trosglwyddo'n cymryd 12 mis a'r dyddiad cwblhau arfaethedig yw Tachwedd 2019 neu oddeutu hynny. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Cysylltiad llwyr weithredol â'r ESN. 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Ynghyd â'r gwasanaethau brys eraill, bydd gennym rwydwaith a system fydd yn galluogi ymateb i ddigwyddiadau mewn modd integredig. Bydd y cydweithio hwn â'n partneriaid yn sicrhau Gwasanaeth mwy effeithlon a chost effeithiol ac yn gwella'r gwasanaeth a ddarparwn i'n cymunedau. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​