Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Amcan 6 - Datblygu ymhellach ganfyddiadau Adolygiad Risg ac Asesiad Strategol y Gwasanaeth.

Beth yw'r sefyllfa bresennol?
Yng Nghynllun Gwella Blynyddol y llynedd (2016/2017), cyflawnom ddau adolygiad 
arwyddocaol:
 • ​Asesiad Strategol o'r ffactorau allanol sydd â'r potensial i effeithio ar ein Gwasanaeth yn y dyfodol - mae hyn yn cynnwys meysydd ffocws fel yr economi, newidiadau demograffig, poblogaeth sy'n heneiddio, cynlluniau datblygu gofodol a phroffiliau risg ac ati.
 • Adolygiad Gwasanaeth o'n swyddogaethau craidd oedd yn golygu archwilio gwreiddiau a changhennau ein Gwasanaeth i nodi meysydd allweddol ar gyfer gwella ac yn ymgorffori Adolygiad Risg strategol. 
Bellach, bydd y ddau ddarn o ymchwil yn fodd i ni wneud penderfyniadau seiliedig ar risg ac wedi'u harwain gan dystiolaeth yn y dyfodol, gan nodi meysydd gwella allweddol ar draws ein sefydliad.

Ystyrir bod pedwar cam rhesymegol i'r broses Adolygu Risg:
 • ​Cam 1 - Casglu data, dadansoddi a chrynhoi gwybodaeth - wedi'i gwblhau yn 2016/2017. 
 • Cam 2 - Datblygu dewisiadau - 2017/2018
 • Cam 3 - Gweithredu - o 2018 ymlaen
 • Cam 4 - Gwella a Gwerthuso Parhaus.
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Bellach, rydym yn cynllunio i gynnal ail gam y gwaith hwn a dechrau datblygu senarios a dewisiadau pwysig yn seiliedig ar y dystiolaeth roeddem wedi'i chasglu a'i dadansoddi yng Ngham 1. Mae'n bwysig ein bod yn arfer barn broffesiynol wrth drin y data hyn er mwyn sicrhau y datblygir gwybodaeth gywir.

Bydd ein gwaith yn cwmpasu cyflwyno gwelliannau yn y rhan fwyaf o swyddogaethau'r Gwasanaeth wrth i ni fod mor effeithlon â phosibl a sicrhau ein bod ni'n cyfateb ein hadnoddau i'r risgiau yn ein cymunedau.

Drwy nodi'r risgiau sy'n wynebu ein cymunedau mewn modd manwl-gywir a chyfateb ein hadnoddau i'r risgiau hyn, gallwn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwerth ardderchog am arian i'r cymunedau a wasanaethwn. 

Bydd ein cymunedau'n cael gwell gwybodaeth am y risgiau rydym ni'n eu hwynebu nawr ac yn y blynyddoedd sydd i ddod. Ar ben hynny, bydd ein cymunedau yn dawelach eu meddwl o wybod ein bod yn darparu'r gwerth gorau gan fod ein hadnoddau yn gymesur â'r risgiau yn ein hardal. 

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Datblygir y dewisiadau yn 2017/2018, gan lywio ein penderfyniadau o 2018 ymlaen. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Lle bynnag y bydd hynny'n bosibl, byddwn yn mabwysiadu proses a fydd yn:
 • ​Modelu senarios posibl ac yn gwneud defnydd llawn o'r wybodaeth a gasglwyd er mwyn cyflawni'r llwyddiant mwyaf posibl.
 • Cynnal cynlluniau peilot a/neu dreialon er mwyn pennu'r ffordd orau ymlaen. 
 • Rhoi'r amcanion y cytunwyd arnynt ar waith.
 • Gwerthuso'r canlyniadau. 
 • Mabwysiadu methodoleg ar gyfer gwella'n barhaus.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd y gwaith hwn yn sicrhau ein bod ni'n darparu gwasanaeth sydd mor effeithlon ac effeithiol â phosibl i'r cyhoedd yn y dyfodol. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​