Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 7 - Adolygu a datblygu ein hymateb i lifogydd.

Beth yw'r sefyllfa bresennol?
O ganlyniad i'r newid yn yr hinsawdd, mae galw cynyddol ar ddiffoddwyr tân yng 
Nghanolbarth a Gorllewin Cymru i ymateb i lifogydd, achub pobl ac amddiffyn eiddo rhag effeithiau niweidiol dŵr a llygredd. 

Er nad oes, ar hyn o bryd, ddyletswydd statudol ar Wasanaethau Tân ac Achub i fynychu digwyddiadau o'r math hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bellach fod angen sylfaen fwy ffurfiol ar gyfer ymateb i lifogydd. Mae'r llywodraeth yn ystyried ehangu swyddogaethau statudol yr Awdurdodau Tân ac Achub i gynnwys llifogydd ac achub o ddŵr. 

Gan ragweld y newid posibl hwn, rydym yn cynnal ymarferiad ar hyn o bryd i benderfynu ar y gofynion hyfforddiant ac offer sydd eu hangen i ymateb yn llawn i'r heriau sy'n codi yn sgil y digwyddiadau sy'n ein hwynebu ac sy'n cynyddu'n gyson. Rydym hefyd yn ystyried sut y gallwn ddefnyddio ein gwybodaeth a'n profiad i helpu cymunedau i ddiogelu eu hunain rhag effeithiau digwyddiadau yn ymwneud â dŵr.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Byddwn yn gwneud y canlynol: 
 • ​Ehangu a chynnal a chadw ein hasedau llifogydd/achub o'r dŵr i gyfateb i anghenion cymunedau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru a chefnogi gweithredu ehangach ledled Cymru a'r DU.
 • Cynnal a chadw a gwella lefelau cymhwysedd ymatebwyr i lifogydd/achub o'r dŵr i sicrhau bod gan ein diffoddwyr tân gweithredol a'n rheolwyr y sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen arnynt i allu rheoli digwyddiadau yn effeithiol ac yn ddiogel.
 • Darparu arweiniad gweithredol cadarn ac effeithiol i'n diffoddwyr tân. 
 • Sicrhau bod camau gorchymyn a rheoli effeithiol ar waith.
 • Addysgu a chynghori cymunedau, i'w helpu i amddiffyn eu hunain rhag effeithiau llifogydd a lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu yn sgil digwyddiadau yn ymwneud â dŵr. 
 • Cynnal asesiadau er mwyn nodi ardaloedd sy'n wynebu perygl llifogydd a chynnig cyngor i feddianwyr a chymunedau.
 • Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill a gwirfoddolwyr i sicrhau dull gweithredu amlweddog o ran ymateb i ddigwyddiadau sy'n ymwneud â dŵr a'u hatal rhag digwydd.  
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Yn 2017/2018 byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Nodi'r gofynion hyfforddiant a datblygu rhaglen ddatblygu i sicrhau bod gan ein staff y lefel ofynnol o wybodaeth a sgiliau.
 • Adolygu ein fframwaith cymhwysedd Gorchymyn a Rheoli i sicrhau bod ein rheolwyr digwyddiadau'n cael datblygiad ac asesiad priodol mewn perthynas â rheoli digwyddiadau sy'n gysylltiedig â dŵr.
 • Datblygu mentrau ataliol neu raglenni addysg i helpu'r bobl sy'n byw yn ein cymunedau i amddiffyn eu hunain rhag effeithiau digwyddiadau sy'n gysylltiedig â dŵr.
 • Adolygu a datblygu ein harweiniad gweithredol safonol. 
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-drafod.
 • Casglu data rheoli perfformiad.
 • Casglu tystiolaeth am ganlyniadau gwell mewn digwyddiadau ac ymarferion gweithredol, a nodir drwy'r system ddysgu weithredol.
 • Monitro ac adrodd ar ein perfformiad yn unol â Rhaglen Gynaliadwyedd Llywodraeth Cymru (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015). 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
 • ​Bydd ein diffoddwyr tân wedi'u harfogi'n well, yn fwy parod ac o ganlyniad, yn fwy diogel ac effeithiol.
 • Bydd y bobl sy'n byw yn ein cymunedau yn fwy ymwybodol o risg ac yn gallu amddiffyn eu hunain, eu heiddo a'u meddiannau yn well.
Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​