Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Un – Darparu ymyrraeth gyfannol o ran diogelwch yn y cartref i’r rheiny sydd yn y perygl mwyaf yng nghymunedau canolbarth a gorllewin Cymru.

Ble ydym ni nawr?
Am nifer o flynyddoedd, rydym wedi datblygu ein gweithgareddau yn benodol i wella diogelwch rhag tân yn y cartref. Cyflawnwyd hyn yn bennaf drwy gynnal Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref yn rhad ac am ddim, gan roi pwyslais arbennig ar bobl agored i niwed a phobl sydd mewn perygl mawr.

Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o asiantaethau partner sydd â chysylltiadau â phobl agored i niwed. Mae hyn yn caniatáu inni gyrraedd aelwydydd na fyddai gennym fynediad iddynt neu wybodaeth amdanynt fel arall. Mae hyn yn elfen bwysig iawn o’n hagenda ar y cyd o ran cymunedau mwy diogel ac rydym eisiau ehangu’r elfen hon hyd yn oed ymhellach. 

Y llynedd, dechreuom ehangu ein rôl o ran hybu negeseuon ynghylch iechyd a diogelwch ar ran ein partneriaid, fel rhan o’n hymweliadau diogelwch yn y cartref. Mae hyn wedi’i dreialu mewn rhai ardaloedd yn ein Gwasanaeth a chafodd groeso gan bartneriaid, staff a’r gymuned.
 
Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham?
Mae ein data yn dangos bod lleihad o ran Tanau Damweiniol mewn Cartrefi o ganlyniad i hyn yn y tymor hir, sy’n dangos bod darparu cyngor, addysg ac offer yn gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r bobl rydym yn ymgysylltu â nhw. Mae’n fraint bod yn Wasanaeth y mae pobl yn ei werthfawrogi ac yn ymddiried ynddo, sydd â thraddodiad hir o ddarparu cyngor a chymorth proffesiynol. Rydym yn bwriadu defnyddio’r enw da hwn a’n cysylltiadau ag aelwydydd agored i niwed i gael cymaint o effaith ag sy’n bosibl. Byddwn yn adeiladu ar y cydweithio a wnaed eisoes i ehangu’r gwaith o ddarparu cyngor ac ymyriadau y mae ein partneriaid eisiau eu hybu, er mwyn gwella diogelwch ac iechyd ein cymunedau. Rydym eisiau i’r cyngor a’r ymyriadau rydym yn eu darparu i bobl agored i niwed adlewyrchu dull gweithredu cyfannol o ran diogelwch cymunedol. Byddwn yn sicrhau bod yr adnoddau gwerthfawr yn canolbwyntio ar y bobl hynny sydd yn yr angen mwyaf ac yn darparu ymyriadau sy’n hybu iechyd a lles ac yn gwella diogelwch pawb rydym yn ymgysylltu â nhw. Nod y cysyniad o ‘Wneud i Bob Cyswllt Gyfrif’ a ‘Byw’n Ddiogel, yn Iach ac yn Annibynnol’ yw gwella ffyrdd o fyw a lleihau anghydraddoldebau iechyd, gan alluogi ein Cymunedau i fyw bywydau mwy diogel, iachach ac annibynnol.
 
Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Mae’r datblygiad hwn eisoes ar waith ond bydd yn ddynamig ac yn esblygu i adlewyrchu ein blaenoriaethau ni a blaenoriaethau ein partneriaid. Yn y dyfodol, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y canlynol:
  • ​Byddwn yn parhau i gyflwyno ymyrraeth flaengar a mwy cyfannol o ran diogelwch yn y cartref, sy’n cwmpasu diogelwch, lles a byw’n annibynnol, ar draws y Gwasanaeth, yn lle’r Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref traddodiadol.
  • Byddwn yn adolygu ac yn gwerthuso’r gwelliant o ran ein hymyrraeth gymunedol gyda’n staff, ein partneriaid allanol a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.
  • Byddwn yn ehangu rôl y Gwirfoddolwyr Diogelwch Cymunedol i ddarparu cymorth parhaus yn lleol i’r bobl hynny sydd wedi cael budd o’n hymyriadau.
  • Byddwn yn ehangu’r hyfforddiant a ddarperir i’n hasiantaethau partner i gefnogi ein hymyriadau diogelwch cymunedol.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant?
  • Gwerthuso ansawdd yr ymyriadau rydym yn eu darparu i’r aelodau o’n cymuned sydd fwyaf agored i niwed. 
  • Monitro’r adborth rydym yn ei gael gan bartneriaid, staff a’r gymuned ynghylch budd ein hymyriadau a sut maent yn lleihau risg.
  • Defnyddio ein data ein hunain ynghylch Tanau Damweiniol mewn Cartrefi, ond hefyd data partneriaid a data cenedlaethol, i fesur effaith hirdymor ein dull gweithredu newydd.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd cymunedau yn fwy diogel, yn iachach ac yn byw bywydau mwy annibynnol o ganlyniad i’n cyngor a’n hymyrraeth.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​