Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Deg – Gwneud y defnydd gorau o’n hasedau a’n hadnoddau.

Ble ydym ni nawr? 
Dyletswydd statudol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yw darparu Gwasanaeth Tân ac Achub effeithiol ar gyfer dinasyddion yr ardal, sy’n cael ei baratoi’n effeithlon i fynd i argyfyngau, gan gadw pobl yn ddiogel rhag tanau a pheryglon eraill. Rydym wedi ymrwymo i wella diogelwch ac ansawdd bywyd trigolion ac ymwelwyr â’r ardal ac, wrth wneud hynny, rydym yn ceisio sicrhau bod ein hasedau a’n hadnoddau yn addas, yn ddigonol ac yn ganolog i’n prosesau gwneud penderfyniadau.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Rydym yn bwriadu sicrhau bod ein cerbydau, cyfarpar a’n hasedau eiddo yn cael eu caffael, eu hadnewyddu a’u hailosod er mwyn diwallu ein hanghenion busnes nawr ac yn y dyfodol. Bydd ein hasedau a’n hadnoddau yn bodloni gofynion defnyddwyr ac anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.  Byddwn yn gwneud hyn drwy sicrhau bod ein gallu a’n heffeithiolrwydd yn gyson â chanfyddiadau ein Hadolygiad Risg a’n Hasesiad Strategol. Hefyd, byddwn yn sicrhau bod ein trefniadau cyllido yn gyson â hynny, er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau dros oes yr asedau.

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
  • ​Byddwn yn parhau i archwilio ein gwariant a’n trefniadau cyllido o ran ein hasedau, drwy ein Grŵp Rheoli Asedau a Chyfalaf Strategol, ac yn creu model blaengynllunio ar gyfer asedau ac adnoddau.
  • Byddwn yn cynnal prosesau cost-effeithiol ac amserol ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw, comisiynu, datgomisiynu a gwaredu asedau presennol. Byddwn yn ehangu cyfleoedd i gydweithio â’n partneriaid ac yn adolygu cyfleoedd a datblygiadau o ran technoleg a fydd yn cefnogi ein rhaglen rheoli asedau ac adnoddau. 
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
  • ​Byddwn yn monitro cynnydd, gan gynnwys gweithwyr a’r Awdurdod Tân yn llawn, ac yn adrodd ynghylch gwelliannau o ran costau cymharol neu werth am arian.
  • Bydd ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn gyson â’n Cynllun Rheoli Asedau Cynaliadwy a adolygwyd.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd y gwaith yn sicrhau dealltwriaeth lawn o’r gwasanaethau rydym yn eu darparu a’r gost, ac yn caniatáu penderfyniadau ynghylch adnoddau i gefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub cynaliadwy wrth symud ymlaen. Bydd gwerth am arian wrth galon y trefniadau a wneir o ran darparu ein cerbydau, cyfarpar ac asedau eiddo. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?