Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Un ar ddeg – Defnyddio technoleg i arloesi, cydweithio a grymuso.

Ble ydym ni nawr? 
Mae dod o hyd i’ch ffordd drwy amgylchedd y sector cyhoeddus sy’n newid yn gyson yn dasg hynod gymhleth ac, yn rhywle, mae bron bob llwybr yn arwain yn uniongyrchol at dechnoleg gwybodaeth (TG). Felly, drwy roi TG ar waith yn y ffordd fwyaf effeithiol posibl ar draws sefydliad, gellir mynd i’r afael ag anghenion busnes sy’n newid a chefnogi cyfleoedd mawr i drawsnewid.

Gan nad yw’r offer, technegau na’r strwythurau o ran costau sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r amgylchedd technoleg a gwybodaeth yn draddodiadol bellach yn cyflawni’r canlyniadau a ddymunir yn y byd digidol modern, mae symudiad amlwg tuag at fodelau a thechnolegau cyflenwi newydd, megis meddalwedd yn wasanaeth a chyfrifiadura cwmwl.

Mae’r Gwasanaeth eisoes wedi mabwysiadu rhai systemau TG ar gwmwl ac mae modelau cyflenwi newydd eraill o ran TG yn cael eu harchwilio. Fodd bynnag, mae’n hanfodol gwneud cynnydd pellach a darparu’r datrysiadau TG cywir i greu cyfleoedd newydd am lwyddiant.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham?
  • ​Byddwn yn defnyddio datrysiadau TG sy’n well o ran cefnogi arloesedd technegol, cyfleoedd i gydweithio, ac sy’n grymuso rhanddeiliaid, sydd hefyd yn ddigon hyblyg i fynd i’r afael ag anghenion busnes newydd.
  • Bydd defnydd helaeth o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu uwch yn gwella ein prosesau busnes ac yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd o ran gweithredu, a fydd o fudd i weithwyr a rhanddeiliaid.
  • Pan mae gwahanol Adrannau yn berchen ar systemau a data ac mae swyddogaethau ar amrywiaeth o blatfformau sydd â gwahanol drefniadau a gofynion o ran mynediad, gall fod yn anodd buddsoddi ar raddfa fawr a chreu digon o arbedion. 
  • Mae cysylltu prosesau mewnol i greu profiad di-dor i ddefnyddwyr, boed yn weithwyr, dinasyddion neu’n bartneriaid busnes, yn bwysig i greu amgylchedd blaengar o ran technoleg gwybodaeth. Felly, drwy ddarparu datrysiadau TG newydd, byddwn hefyd yn ceisio integreiddio cydrannau TG, prosesau a pherchenogaeth systemau cyn belled ag sy’n bosibl.
Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Mae trawsnewid digidol yn mynnu newidiadau i brosesau busnes a systemau TG, a weithiau gall gweithredu hyn fod yn heriol. Er mwyn gwneud hyn, mae angen inni sicrhau bod trawsnewidiadau digidol yn treiddio’n ddyfnach, y tu hwnt i ddarparu gwasanaethau ar-lein yn unig, ac i fusnes ehangach y Gwasanaeth ei hun.
  • ​Byddwn yn ymchwilio i gyfleoedd i arloesi, cydweithio, grymuso, cynyddu maint a gwella effeithlonrwydd prosesau yn seiliedig ar y themâu allweddol canlynol:
  • Sefydliad Digidol – Ymchwilir i ddatrysiadau TG effeithlon sy’n symleiddio prosesau busnes presennol ar lefel gorfforaethol, pa un a ydynt yn systemau papur neu’n systemau TG eisoes.
  • Gweithlu Digidol – Byddwn yn gwella argaeledd a mynediad at ddatrysiadau TG sy’n darparu gwybodaeth i’r gweithlu o swyddfeydd, sefyllfaoedd tanau a lleoliadau anghysbell.
  • Cyhoedd Digidol – Gwneir gwelliannau o ran darparu gwybodaeth a gwasanaethau ar-lein i’r cyhoedd yn ddigidol.
  • Llywodraethu Digidol – Byddwn yn mabwysiadu dull gweithredu digidol o ran rheoli gofynion llywodraethu’r Gwasanaeth Tân a’r Awdurdod Tân.
  • Diogelu Gwybodaeth – Byddwn yn ceisio datrysiadau sy’n gwella diogelwch seilwaith TG y Gwasanaeth a chywirdeb ei ddata.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Mae digideiddio yn broses sy’n cynnig heriau sylweddol o ran diogelwch a phreifatrwydd, argaeledd a dibynadwyedd, ond mae’r manteision a gafwyd eisoes yn sgil prosiectau digideiddio blaenorol yn dangos bod ganddo botensial i arwain datblygiadau i’r oes ddigidol newydd. Byddwn yn mesur ein llwyddiannau ar sail mynediad gwell i systemau TG, bod systemau TG yn fwy dibynadwy, bod data yn fwy diogel, a drwy enillion o ran effeithlonrwydd busnes.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Mae gwasanaethau wedi’u digideiddio o fudd i lawer o bobl yn y Gwasanaeth a’r tu allan iddo, yn enwedig poblogaethau yng nghefn gwlad neu’r rheiny sy’n fwy ynysig. Yn y pen draw, bydd sicrhau manteision llawn digideiddio yn arwain at well diogelwch a chadernid ar gyfer y Gwasanaeth a gwelliant o ran darparu gwasanaethau i’r cyhoedd. Bydd digideiddio gwasanaethau ymhlith yr heriau mwyaf i’r sector cyhoeddus dros yr 20 mlynedd nesaf a byddwn yn chwarae ein rhan. Bydd cwblhau hyn yn llwyddiannus yn creu buddion i’r holl ardal rydym yn ei gwasanaethu. 
Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​