Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Deuddeg – Datblygu ein technoleg weithredol, a gwella’r ffordd rydym yn datrys digwyddiadau gweithredol drwy arloesi a defnyddio technoleg newydd.

Ble ydym ni nawr? 
Er ein bod bob amser wedi ymateb yn gadarnhaol i’r amgylchedd newidiol rydym yn gweithredu ynddo ac addasu i ymateb i heriau newydd wrth iddynt godi, mae dyfeisiadau newydd a datblygiadau technolegol yn y blynyddoedd diwethaf wedi cynnig potensial inni ehangu a gwella’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Rydym eisoes wedi croesawu’r athroniaeth hon, drwy gyflwyno cyfarpar torri e-draulic, sydd wedi gwella diogelwch gweithredwyr a’r gallu o ran ymateb i ddigwyddiadau lle mae pobl wedi’u dal; defnyddio cerbydau awyr di-griw i gefnogi gweithrediadau; a’r system gorchymyn a rheoli a system ddiffodd Cold Cut, sy’n cael ei threialu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym eisiau archwilio dewisiadau pellach, er mwyn gwella’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau yn barhaus yn yr amgylchedd gweithredol, drwy ddefnyddio technoleg newydd ac arloesi.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Yn ystod 2018/19, byddwn yn ymwneud â datblygiadau technegol ym maes peirianneg er mwyn gwneud y canlynol:
 • ​Rydym eisiau nodi ymhellach sut y gall newidiadau o ran dylunio cyfarpar, technegau gweithredu ac arloesi ehangu a gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau rydym yn eu darparu i’r cyhoedd.
 • Rydym eisiau lleihau effaith ein gweithrediadau diffodd tanau ac achub ar yr amgylchedd, drwy ddefnyddio ein hadnoddau yn fwy effeithlon.
 • Rydym eisiau sicrhau ein bod yn rhoi hyfforddiant, cyfarpar, technegau a phrosesau i’n diffoddwyr tân sy’n eu galluogi i weithredu’n ddiogel ac yn effeithiol. 
Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Drwy gydol 2018/2019, byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Archwilio’r holl gyfleoedd i ddysgu gan bartneriaid a chydweithio â nhw. 
 • Cymryd rhan mewn ymchwil a datblygu sy’n edrych ar draws y sector Tân yn y DU a thu hwnt am syniadau a datrysiadau.
 • Monitro ac adolygu effeithiolrwydd ein technegau, prosesau a’n cyfarpar.
 • Ymchwilio i ddatblygiadau newydd o ran technoleg a phrosesau, a chynnal asesiadau a threialon yn unol â hynny. 
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
 • Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-drafodaethau. 
 • Casglu, dadansoddi ac asesu data rheoli perfformiad. 
 • Casglu tystiolaeth o ganlyniadau gwell mewn digwyddiadau gweithredol ac ymarferion a gofnodwyd drwy’r system dysgu gweithredol.
 • Monitro ac adrodd ynghylch ein perfformiad yn unol â Rhaglen Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015).
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Drwy ymwneud â thechnoleg newydd ac arloesi, byddwn yn gallu cyflwyno newidiadau a gwelliannau er mwyn helpu i wella diogelwch ein diffoddwyr tân; gwella effeithlonrwydd a chanlyniadau digwyddiadau gweithredol; lleihau effaith ein busnes a’n gweithrediadau brys ar yr amgylchedd; ac ehangu a gwella’r amgylchedd dysgu i’n staff. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?