Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Dau – Lleihau nifer yr achosion o danau bwriadol ledled canolbarth a gorllewin Cymru.

Ble ydym ni nawr? 
Mae’r Tîm Atal Tanau Bwriadol yn cydgysylltu’r amrywiaeth eang o ymyriadau sydd gan y Gwasanaeth i leihau’r risg o danau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol. Mae’r gwaith hwn yn cael ei lywio gan y Bwrdd Strategol Lleihau Tanau Bwriadol (SARB), sy’n cynnwys cynrychiolwyr y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, yr Heddlu, Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Dywydd a phartneriaid eraill.

Dros y blynyddoedd diwethaf, cawsom gryn lwyddiant wrth leihau nifer y tanau bwriadol a, lle cafwyd heriau penodol, gwelsom fuddion dull gweithredu cydgysylltiedig. I adeiladu ymhellach ar y llwyddiant hwn, mae Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III, a luniwyd gan y Bwrdd Strategol Lleihau Tanau Bwriadol, yn cydgysylltu cynllun cyflawni i leihau’r risg o danau bwriadol ymhellach ar draws nifer o feysydd ffocws. Mae Cyd-grŵp Tanau Bwriadol Cymru (JAG) wedi cael y dasg o gyflwyno dull gweithredu cydgysylltiedig o ran lleihau tanau bwriadol ledled Cymru ac mae’n adrodd i SARB ynghylch cynnydd.

Y fenter ‘Ymgyrch Dawns Glaw’ yw un o’r elfennau allweddol sydd i’w cyflawni yn y Cynllun Cyflawni, drwy gyflwyno ymateb amlasiantaeth wedi’i dargedu sy’n ceisio lleihau nifer y tanau bwriadol ar laswelltir rhwng mis Chwefror a mis Ebrill. Cafodd hyn gryn lwyddiant yn 2016, yn enwedig o ran lleihau nifer y tanau mwy sy’n dinistrio ardaloedd sylweddol o laswelltir a choedwigoedd. Mae’r llwyddiant hwn yn golygu bod Ymgyrch Dawns Glaw wedi’i ymwreiddio yn y Cyd-grŵp Tanau Bwriadol a bydd yn parhau i gyflawni ei nodau yn 2018.

Mae Ymgyrch BANG (Be A Nice Guy) wedi’i dargedu at faterion yn ymwneud â choelcerthau cyhoeddus answyddogol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol dros gyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mae’r ymgyrch hwn wedi mabwysiadu dull gweithredu amlasiantaeth a gafodd gryn lwyddiant o ran lleihau nifer y galwadau ynghylch coelcerthau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol i’r Gwasanaeth Tân a’r Heddlu, yn ogystal ag annog delwedd gadarnhaol o’r ddau Wasanaeth Brys mewn cymunedau sy’n amharod i’w derbyn yn draddodiadol.
 
Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Mae llwyddiant y fenter Dawns Glaw yn 2016/2017, a’i gwerthusiad, wedi llywio’r strategaeth yn y dyfodol ynghylch ymyrraeth o ran tanau bwriadol ar laswelltir.
  • ​Byddwn yn parhau i gynnal y gwaith partneriaeth ardderchog, yr addysg a’r rhaglenni ymyrraeth sydd wedi’u rhoi ar waith i leihau’r risg, gan fod tanau bwriadol yn dal i effeithio ar gymdeithas, ein treftadaeth a’n hamgylchedd.
  • Bydd ymyrraeth ymhlith pobl ifanc mewn ardaloedd lle mae risg uchel yn parhau, oherwydd cafwyd bod addysg a gweithgareddau gwrthdyniadol yn fuddiol gyda grwpiau targed.
  • Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar gefnogi trefniadau Rheoli Tir yn 2018/2019 wrth inni adeiladu ar y cysylltiadau a grëwyd drwy Dawns Glaw a dylanwadu ar strategaethau Rheoli Tir, er mwyn lleihau’r risg o losgi afreolus. Byddwn yn dod â’r partneriaid allweddol at ei gilydd i adolygu trefniadau rheoli tir yng nghefn gwlad ac yn canolbwyntio’n benodol ar leihau tanau glaswellt bwriadol yng nghefn gwlad ledled Cymru.
  • Byddwn hefyd yn ymgysylltu â phartneriaid a grwpiau o wirfoddolwyr mewn cymunedau i hybu ymwybyddiaeth o danau bwriadol.
Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Drwy gydol 2018/2019, byddwn yn gwneud y canlynol:
  • ​Parhau i gyflawni amcanion Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III.
  • Gwella’r wybodaeth sydd gennym ynghylch maint a chwmpas y broblem o ran tanau bwriadol ar draws canolbarth a gorllewin Cymru.
  • Lleihau’r risg o danau bwriadol mewn adeiladau drwy Gynllun Cyflawni’r Cyd-grŵp Tanau Bwriadol.
  • Rheoli a lleihau’r risg o gynnau tanau yn fwriadol, sy’n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Lleihau’r risg o danau bwriadol a throseddau casineb yn erbyn pobl ac eiddo.
  • Ehangu ein rhwydwaith o grwpiau cymunedol sy’n cael gwybodaeth ac yn weithredol o ran lleihau tanau bwriadol.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant?
Mae’r targedau o ran lleihau tanau bwriadol yn gysylltiedig â Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III, a chyflwynir adroddiad arnynt i’r Bwrdd Strategol Lleihau Tanau Bwriadol bob chwarter.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd ein cymunedau yn fwy diogel rhag y risg o danau bwriadol a bydd effaith gymdeithasol ac economaidd y gweithgarwch hwn yn cael ei lleihau. Hefyd, bydd y gymuned yn cael ei chynnwys yn fwy drwy gydweithio â’n partneriaid.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​