Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Tri – Cyflawni ein rhan o Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru

Ble ydym ni nawr?
Rydym yn ymdrin â chanlyniadau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd a’r effaith y maent yn ei chael ar fywydau pobl a’n cymunedau yn ddyddiol, gan ein bod yn achub cryn dipyn yn fwy o bobl sydd wedi’u hanafu o wrthdrawiadau traffig ffyrdd nag ydym yn ei wneud o danau.
Mae addysg ac ymyrraeth yn allweddol i leihau nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd ac mae gan y Gwasanaeth rôl ar y cyd wrth gyflawni hyn, ynghyd â phartneriaid eraill sy’n ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd.

Er bod diogelwch ar y ffyrdd wedi gwella’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, yn 2014, rhoddwyd gwybod am gyfanswm o 8,208 o anafusion o ganlyniad i wrthdrawiadau traffig ffyrdd – cafodd 103 o bobl eu lladd a chafodd 1,160 o bobl eu hanafu’n ddifrifol yng Nghymru.

Mae ffigurau diweddar a ryddhawyd am y flwyddyn Ebrill 2016 yn dangos nad yw’r targedau a bennwyd yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru o ran lleihau nifer yr anafusion mewn Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yng Nghymru yn cael eu cyflawni. Yn y Dangosyddion Strategol Allweddol ar ffyrdd yng Nghymru a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, y targed yw 40%, a’r ffigur ar hyn o bryd yw 21%.
 
Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Mae Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru yn nodi targedau o ran diogelwch ar y ffyrdd hyd at 2020. Fel Gwasanaeth, rydym yn bartner allweddol o ran galluogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei tharged, drwy ddarparu ymyriadau effeithiol o ran diogelwch ar y ffyrdd a thargedu’r ardaloedd iawn, yn y ffordd iawn, er mwyn lleihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol.

Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi datblygu Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer 2015 - 2020 i gefnogi nodau Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru. Rydym wedi nodi’r hyn y gallwn ei wneud i gefnogi ein partneriaid a bydd ein hymyriadau yn canolbwyntio ar Bobl Ifanc, Beicwyr Modur a Gyrwyr Hŷn.

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Drwy gydol 2018-2019, byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Cefnogi adolygiad Llywodraeth Cymru o Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru, drwy gyfrannu at bob un o ffrydiau gwaith yr adolygiad. Bydd GTACGC yn gyfrifol am gyflawni’r elfen o’r Adolygiad Strategaeth sy’n ymwneud â Newid Ymddygiad a bydd yn cyflwyno ei ganfyddiadau i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd y flwyddyn.
 • Cynnal digwyddiad Diogelwch ar y Ffyrdd a fydd yn dod â’n partneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd yng Nghymru at ei gilydd i fod yn rhan o amrywiaeth o sbardunau o ran negeseuon allweddol ynghylch diogelwch, megis y Pump Peryglus.
 • Darparu gweithgareddau i wella diogelwch beicwyr modur ar ein ffyrdd drwy annog pobl i gymryd rhan mewn Cyrsiau Diogelwch Beiciau Modur.
 • Datblygu Cwrs Ymyrraeth Amlasiantaeth ynghylch Diogelwch ar y Ffyrdd i Bobl Ifanc a fydd yn targedu’r bobl ifanc hynny y nodwyd eu bod mewn perygl mawr oherwydd eu hymddygiad ar y ffyrdd.
 • Targedu gweithgareddau addysgol ac ymyrraeth ynghylch diogelwch ar y ffyrdd at yrwyr hŷn.
 • Defnyddio Profiadau Trochi drwy dechnoleg i gyflwyno’n well y peryglon yn sgil gyrru mewn modd anghyfrifol.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Drwy gydol 2018-2019, byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Defnyddio data cenedlaethol ynghylch Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd ac Anafiadau i fonitro canlyniadau’r holl ymyriadau diogelwch ar y ffyrdd.
 • Datblygu ein hymyriadau drwy werthusiad ar ôl ymyrraeth.
 • Defnyddio’r targedau a gynhwysir yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru.
  • ​Gostyngiad o 40% yng nghyfanswm nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
  • Gostyngiad o 25% yn nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
  • Gostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc (16-24 oed) sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
 • Rhoi adroddiadau rheolaidd ynghylch cynnydd drwy Grŵp Diogelwch ar y Ffyrdd Cymdeithas Prif Swyddogion Tân Cymru. 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Mwy o ymwybyddiaeth o’r peryglon yn sgil gyrru mewn modd anghyfrifol, gan arwain at lai o ddamweiniau, a ffyrdd mwy diogel yng nghanolbarth a gorllewin Cymru a thu hwnt. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?