Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Pedwar – Ein rôl ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a gweithredu eu Cynlluniau Llesiant. 

Ble ydym ni nawr? 
Ar ôl cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym wedi croesawu ein rôl fel partner statudol ym mhob un o’n chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae Asesiadau Llesiant, ymgyngoriadau a digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd ym mhob un o ardaloedd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyfrannu at y blaenoriaethau Llesiant yng Nghynllun Llesiant pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a fydd yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Mai 2018. Mae pob Cynllun Llesiant yn amlinellu sut y bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn defnyddio’r pum ffordd o weithio ar y cyd i wella llesiant ym mhob ardal leol a chyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham?
Fel partner statudol, byddwn yn cynorthwyo o ran cyflawni Amcanion Llesiant pob un o’n Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gydweithio â’n partneriaid i gefnogi nodau a blaenoriaethau’r Cynlluniau.

Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau a chyngor i’n partneriaid, rhannu profiadau dysgu ac arferion gorau lle bo angen, yn ogystal â defnyddio ein hadnoddau mewn ffordd gydweithredol gyda’n partneriaid yn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, er mwyn canfod ffyrdd newydd o ymdrin â phroblemau hen a hanesyddol a lleihau dyblygu, er mwyn diwallu anghenion ein cymunedau yn well. 

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Bydd Cynlluniau Llesiant y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Mai 2018. Fel partner statudol, byddwn yn gwneud y canlynol:
  • ​Sicrhau bod amcanion perthnasol pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu cynnwys yn ein prosesau busnes. 
  • Gweithio gyda’n partneriaid i nodi meysydd o ddiddordeb cyffredin a fydd yn helpu i gyflawni amcanion pob un o’r Cynlluniau Llesiant.
  • Cydgysylltu a chysoni ein dull gweithredu gyda’n partneriaid ar y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cymunedau.
  • Parhau i ymwreiddio ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ar draws y Gwasanaeth.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Bydd ffactorau a dangosyddion llwyddiant yn cael eu mesur o ran perfformiad drwy’r trefniadau craffu sydd ar waith yn yr Awdurdodau Lleol, yn ein Hawdurdod Tân, gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd hyn yn sicrhau bod yr amcanion Llesiant a nodwyd yn ein chwe Chynllun Llesiant wedi’u cyflawni er budd y cyhoedd, gan ddefnyddio’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy a meddwl am yr effeithiau hirdymor ar genedlaethau’r dyfodol.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Gwelliant o ran Cyflenwi Gwasanaethau i’n cymunedau, drwy gydweithio â’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​