Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Pump – Cyfrannu at y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys newydd a’i roi ar waith.

Ble ydym ni nawr? 
Mae’r gwasanaeth cyfathrebu presennol, Airwave, wedi gwasanaethu’r gwasanaethau brys yn effeithiol, ac roedd ar gael 99.9% o’r amser ar gyfartaledd ers mis Ebrill 2010. Fodd bynnag, mae’n system ddrud, ac mae’r costau fesul blwyddyn am bob dyfais law neu ddyfais sydd wedi’i gosod mewn cerbyd yn uchel, ac mae ei gallu o ran data yn gyfyngedig.

Mae’r system bresennol ond yn addas ar gyfer cyfathrebu â llais a throsglwyddo ychydig o ddata. Mae’r dechnoleg a’r safonau yn mynnu bod angen darparu system gwbl weithredol yn ei lle, sy’n gallu bodloni’r gofynion o ran trosglwyddo data nawr ac yn y dyfodol, ac nid yw hynny’n bodoli eto. Felly, mae Swyddfa Gartref y Deyrnas Unedig, yn unol ag agenda’r Llywodraeth o ran digideiddio, wedi cychwyn ar Raglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys (RhCSGB) i ddarparu Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (RhGB) newydd.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Bydd y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (RhGB) newydd yn trawsnewid diogelwch cyhoeddus yn y DU pan gaiff ei lansio. Bydd yn cynnig gwasanaethau llais a data band eang 4G integredig, ac felly bydd mwy na 200,000 o ddefnyddwyr ar draws yr heddlu, gwasanaethau tân a gwasanaethau meddygol brys yn elwa ar ddata sy’n hollbwysig i’w gwaith, yn ddibynadwy ac yn ddiogel. 

Bydd y RhCSGB yn darparu system gyfathrebu’r genhedlaeth nesaf, gan gynnwys gwasanaethau llais a data band eang integredig hollbwysig. Bydd y RhGB yn rhwydwaith cyfathrebu symudol cadarn iawn a fydd yn cwmpasu ardal helaeth, ac yn cynnig diogelwch priodol ac ymarferoldeb o ran diogelwch cyhoeddus. Bydd hyn yn caniatáu i’r tri gwasanaeth brys (Tân, Heddlu ac Ambiwlans) gyfathrebu’n effeithiol hyd yn oed o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol. 

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Mae’r amserlen ar gyfer symud i’r RhGB yn seiliedig ar ddyddiadau gorffen contract Airwave a chyflwyno’r rhwydwaith 4G. Mae rhwymedigaeth ar y Swyddfa Gartref i gynnal proses ailgystadlu am wasanaethau cyfathrebu ymatebwyr cyntaf pan fydd contractau Airwave yn dod i ben – yr un cyntaf yn 2016 a’r un olaf yn 2020. 

Felly, rhagwelir y bydd y RhGB yn weithredol erbyn 2020.

Rhagwelir y bydd y cyfnod cynllunio, adeiladu, profi a sicrwydd mewn perthynas â’r RhGB yn para tua 21 mis (cyfeirir at hwn fel y cyfnod paratoi). Wedyn, bydd cyfnod pontio, pan fydd defnyddwyr yn newid i’r rhwydwaith newydd. Amcangyfrifir y bydd hyn yn cymryd tua 30 mis.

Dechreuom y gwaith paratoi i ganiatáu inni gael mynediad i’r RhGB ym mis Chwefror 2016. Roedd hyn yn cynnwys y prosesau caffael ar gyfer caledwedd a meddalwedd, paratoi’r rhwydweithiau perthnasol, yn ogystal â hyfforddiant a sesiynau ymwybyddiaeth i’r staff. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Bydd gennym gysylltiad cwbl weithredol â’r RhGB ar ôl cwblhau’r prosiect. Disgwylir iddo arbed arian drwy ddefnyddio rhannau o rwydwaith 4G masnachol sy’n bodoli eisoes, sef rhwydwaith EE. Daeth gwaith cymharu rhyngwladol, a gomisiynwyd gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, i’r casgliad mai’r datrysiad a gynigir o ran y RhGB yw’r un mwyaf datblygedig yn y byd, ac mai dim ond un wlad arall – De Korea – oedd yn ceisio defnyddio datrysiad tebyg.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Ynghyd â’r gwasanaethau brys eraill, bydd gennym rwydwaith a system a fydd yn galluogi ymateb integredig i ddigwyddiadau. Bydd cydweithio â’n partneriaid yn sicrhau gwasanaeth mwy effeithlon a chost-effeithiol a bydd yn gwella’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i’n cymunedau. Bydd gwell ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd yn caniatáu i ddefnyddwyr wneud penderfyniadau mwy effeithlon a chyfathrebu o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?​