Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Chwech – Gweithredu’r dewisiadau a ddatblygwyd yn sgil y Rhaglen Adolygu Gwasanaethau.

Ble ydym ni nawr? 
Mae’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau yn ddull gweithredu sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n cael ei arwain gan risg, ac sydd wedi’i gynllunio i sicrhau bod ein hadnoddau yn cyd-fynd yn effeithiol ac yn effeithlon â’r prif risgiau i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Yn y Cynllun Gwella Blynyddol y llynedd (2017/18), roeddem wedi cwblhau sawl darn sylweddol o waith i greu sail gadarn ar gyfer gwelliant parhaus ar draws y Gwasanaeth, sef:
  • ​Creu cyfres o ddewisiadau yn seiliedig ar dystiolaeth mewn perthynas â’r 11 adran yn y Gwasanaeth.
  • Datblygu dewisiadau penodol mewn perthynas â’r sector Ar Alwad.
  • Caffael platfform meddalwedd integredig.    
Roedd Cam 1 y Rhaglen Adolygu Gwasanaethau yn cynnwys casglu a dadansoddi data a oedd yn ein galluogi, ar ôl cyfuno hynny â barn broffesiynol a sganio’r gorwel, i droi gwybodaeth yn ddeallusrwydd.

Yn ystod Cam 2, defnyddiwyd y deallusrwydd hwn, ar y cyd â barn broffesiynol ein pobl, i ddatblygu dewisiadau cadarn a chynaliadwy. Datblygwyd dewisiadau ar draws pum llinyn o ran Gwelliant Sefydliadol, sef:
  • ​Gwella Busnes
  • Gwella Prosesau
  • Osgoi Costau
  • Arbed arian i’w wario yn rhywle arall
  • Buddsoddi i Arbed
Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Bellach, rydym yn bwriadu cynnal Cam 3 o’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau, lle byddwn yn gweithredu’r dewisiadau a ystyriwyd ar draws yr holl adrannau, swyddogaethau a gweithgareddau ymateb.

Bydd ein gwaith yn cynnwys gwneud gwelliannau ar draws y Gwasanaeth wrth inni ymdrechu i sicrhau ein bod mor effeithlon â phosibl a bod ein hadnoddau yn cyd-fynd yn effeithiol â’r prif risgiau i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, gan barhau i gynnig gwerth gwych am arian.

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Byddwn yn dechrau gweithredu’r dewisiadau yn ystod 2018/19 a bydd ystyriaethau pellach yn cyfrannu at benderfyniadau a wneir o 2019 ymlaen. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn mesur y llwyddiant drwy werthusiad ffurfiannol a chyfunol o’r dewisiadau a weithredwyd, gan fesur y gwahaniaeth rhwng y canlyniadau disgwyliedig a’r canlyniadau gwirioneddol.

Byddwn yn ymgysylltu â thîm gwelliant parhaus Academi Wales Llywodraeth Cymru i feincnodi ein methodoleg o ran dull gweithredu a gweithgareddau gwelliant pahaus. 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd y gwaith hwn yn sicrhau, fel corff yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, ein bod mor effeithiol ac effeithlon â phosibl wrth ddarparu gwasanaethau o safon uchel i’r cyhoedd yn y dyfodol, sy’n cynnig gwerth gwych am arian.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?