Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Saith – Ymateb Meddygol.

Ble ydym ni nawr? 
Crëwyd y cynllun cyd-ymatebwyr mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Ambiwlans, ac mae’n golygu bod personél y Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) yn darparu ymateb cyntaf i’r categori mwyaf difrifol o argyfyngau meddygol (galwadau coch).  Dechreuodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) ymateb ar y cyd yn 1998. Yr orsaf gyntaf i ddarparu’r gwasanaeth hwn oedd Reynoldston ar Benrhyn Gŵyr. Ers hynny, mae nifer y gorsafoedd sy’n cymryd rhan wedi cynyddu i 21.

Yn ogystal, fel sefydliad sy’n achub bywydau, gellir galw ar ddiffoddwyr tân i ymateb i amrywiaeth eang o sefyllfaoedd yng nghwrs arferol eu dyletswyddau, ac yn ystod y digwyddiadau hyn gallant ddod i gysylltiad â rhywun sy’n dioddef, neu a allai ddioddef, ataliad y galon. Nid yw hyn wedi’i gyfyngu i alwadau yr ymatebir iddynt ar y cyd, ond gall hefyd gynnwys y math o ddigwyddiad a gysylltir fel arfer â rôl y GTA, megis tanau, gwrthdrawiadau traffig ffyrdd ac amrywiaeth eang o ddamweiniau ac argyfyngau eraill. Hefyd, mae natur anghysbell ac ynysig cymunedau GTACGC yn golygu bod adnoddau’r GTA yn aml yn gallu cyrraedd digwyddiad cyn ambiwlans.

Felly, yn ystod 2016, gosodwyd Diffibrilwyr Allanol Awtomatig ar yr holl beiriannau pwmpio rheng flaen ar draws ardal y Gwasanaeth. Sicrhawyd bod yr asedau hyn ar gael i Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC) i ddarparu’r ymateb cyntaf i achosion o ataliad y galon, sydd wedi golygu bod anafusion wedi cael triniaeth yn gynt na phe byddai’n rhaid iddynt aros am ambiwlans.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Cydweithio ymhellach gydag YGAC i gyflwyno unedau cyd-ymateb ychwanegol mewn lleoliadau lle bydd y ddarpariaeth hon yn gwella’r canlyniad i anafusion o bosibl, drwy ymyrraeth feddygol gyflymach.
 • Sicrhau bod gan ein staff y lefel briodol o sgiliau a gwybodaeth i’w galluogi i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i anafusion.
 • Darparu’r offer, hyfforddiant a’r diogelwch personol gorau ar gyfer ein staff, er mwyn sicrhau eu diogelwch a’u lles mewn digwyddiadau.
 • Datblygu a chryfhau ymhellach y trefniadau o ran lles meddyliol, er mwyn cynorthwyo a diogelu staff sy’n ymateb i argyfyngau meddygol.
 • Datblygu safonau cyffredin o ran data a gwella rhannu data rhwng YGAC a GTACGC, er mwyn gwella rheoli perfformiad a safonau a chynorthwyo o ran mesur canlyniadau.
 • Integreiddio’r rôl ymateb meddygol ymhellach i fusnes arferol GTACGC, er mwyn gwella’r gwaith o reoli a gweinyddu’r rôl o ddydd i ddydd.  
Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Drwy gydol 2018/19, byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Ymgysylltu ag YGAC i nodi ble y gall darparu rhagor o dimau cyd-ymateb y GTA helpu i leihau’r amser a gymerir i ddarparu triniaeth feddygol frys i anafusion/cleifion, a chyflwyno cynlluniau newydd yn unol â hynny.
 • Cydweithio’n agos ag YGAC i nodi a darparu’r lefel ofynnol o hyfforddiant i sicrhau bod criwiau cyd-ymateb/ymateb meddygol yn gallu manteisio i’r eithaf ar eu potensial i achub a chynnal bywydau mewn argyfyngau meddygol.
 • Monitro ac adolygu gweithgareddau ymateb meddygol ac ymateb i wersi a ddysgwyd er mwyn sicrhau bod criwiau wedi’u paratoi a’u diogelu’n briodol, a bod ganddynt offer priodol, tra eu bod yn cyflawni eu rôl.
 • Ymgysylltu â’r staff i fonitro effaith bosibl galwadau meddygol ar les ac effeithiolrwydd trefniadau’r Gwasanaeth o ran lles meddyliol; a nodi a gweithredu gwelliannau a mesurau ychwanegol yn ôl yr angen.
 • Cydweithio ag YGAC i ddatblygu protocol ynghylch rhannu data a gwybodaeth.
 • Ymgysylltu â rheolwyr ymatebion yn y ganolfan reoli i bwysleisio eu rôl o ran rheoli gweithgareddau timau cyd-ymateb o ddydd i ddydd a datganoli cyfrifoldeb am berfformiad effeithiol cyd-ymatebwyr i’r canolfannau rheoli gweithredol. 
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
 • ​Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-drafodaethau.
 • Casglu data rheoli perfformiad.
 • Casglu tystiolaeth o ganlyniadau digwyddiadau gweithredol ac ymarferion a gofnodwyd drwy’r system Cymorth Gweithredol ac Adolygu.
 • Cyfarfodydd rheolaidd ynghylch perfformiad gydag YGAC.
 • Gwelliant o ran canlyniadau perfformiad i YGAC. 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd iechyd a lles pobl sy’n byw yn ein cymunedau yn gwella oherwydd eu bod yn gallu cael ymyrraeth feddygol yn gynt.

Bydd criwiau gweithredol wedi’u hyfforddi’n well a bydd ganddynt offer gwell i ymdrin ag argyfyngau meddygol. Bydd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub rôl ehangach o ran diogelu pobl a chymunedau. 

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?