Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Wyth – Ein hymateb i ddigwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr a datblygu ein rôl o ran addysgu a chynghori cymunedau.

​Ble ydym ni nawr? 
Yn bennaf oherwydd y newid yn yr hinsawdd, mae diffoddwyr tân yng nghanolbarth a gorllewin Cymru yn cael eu galw fwyfwy i ymateb i achosion o lifogydd, er mwyn achub pobl a diogelu eiddo rhag effeithiau niweidiol dŵr a llygredd.

Mae hyn wedi’i gydnabod gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar drwy osod Dyletswydd Statudol ar y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru i ymateb i achosion o lifogydd ac achub pobl o ddŵr.

Er bod y gweithdrefnau gweithredol, y cyfarpar a’r gofynion o ran hyfforddiant wedi’u hymwreiddio’n gadarn, mae rhesymau cymhellol dros ddefnyddio ein gwybodaeth a’n profiad i helpu cymunedau i ddiogelu eu hunain rhag effeithiau digwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr, drwy atal ac addysgu.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Byddwn yn gwneud y canlynol: 
  • ​Addysgu a chynghori cymunedau i’w helpu i ddiogelu eu hunain rhag effeithiau llifogydd a lleihau nifer yr anafusion mewn digwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr.
  • Cynnal asesiadau i adnabod ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd a chynnig cyngor i breswylwyr a chymunedau.
  • Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill a gwirfoddolwyr i sicrhau dull gweithredu amlweddog o ran ymateb i ddigwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr, a’u hatal. 
Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
  • ​Datblygu mentrau/rhaglenni addysgol ac ataliol i helpu’r bobl sy’n byw yn ein cymunedau i ddiogelu eu hunain rhag effeithiau digwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr.
  • Cydweithio â sefydliadau eraill a’n cymunedau i ddarparu rhaglenni addysgol ac ataliol, a chynnig cyngor ac arweiniad i’r rheiny sydd mewn perygl o ddigwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr. 
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
  • ​Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-drafodaethau.
  • Casglu a dadansoddi data rheoli perfformiad i lywio penderfyniadau yn y dyfodol.
  • Casglu tystiolaeth o ganlyniadau gwell i’r gymuned a gofnodwyd drwy’r System Dysgu Gweithredol.
  • Monitro ac adrodd ynghylch ein perfformiad yn unol â Rhaglen Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015).
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd y bobl sy’n byw yn ein cymunedau yn fwy ymwybodol o risgiau ac yn gallu diogelu eu hunain, eu heiddo a’u pethau yn well.

Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?