Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan Naw – Buddsoddi yn ein pobl.

Ble ydym ni nawr? 
Ym mis Mawrth 2015, enillodd y Gwasanaeth achrediad Aur Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) a gafodd ei ailwerthuso a’i gymeradwyo gan BmP mewn Adolygiad Canol Tymor a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016.  Yn unol â’r amryw ddogfennau cyfarwyddyd sy’n amlinellu sut y mae’n rhaid cyflawni a chynnal cymhwysedd, mae ein hachrediad BmP presennol yn cydnabod bod gan weithwyr sgiliau a chymwysterau sy’n cyd-fynd â’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar draws fframweithiau proffesiynol Gwasanaethau Tân ac Achub.  Drwy waith y timau Adnoddau Dynol, Datblygu Pobl a Darparu Hyfforddiant, mae’r Gwasanaeth yn ceisio cynnal y lefel hon o achrediad BmP, er mwyn sicrhau bod egwyddorion perfformiad ar lefel uchel yn cael eu rheoli a’u datblygu yn unol â rolau pobl.  Bob blwyddyn, mae’r Gwasanaeth yn hybu Adolygiad Datblygu Unigol, sydd â’r nod o wirio bod gan weithwyr ar bob lefel y sgiliau, cymwyseddau a’r cymwysterau sydd eu hangen i gyflawni eu rôl yn effeithiol.  Mae’r Gwasanaeth yn ymdrechu i ddefnyddio’r datblygiadau technolegol gorau sy’n cefnogi anghenion dysgu a datblygu ei weithwyr a dylid nodi bod y datblygiadau hyn wedi’u croesawu gan weithwyr ar draws y Gwasanaeth.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Parhau i roi ystyriaeth i’r ddeddfwriaeth bresennol a’r ddeddfwriaeth sy’n dod i’r amlwg, sy’n effeithio ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu, yn benodol Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
 • Cefnogi’r egwyddorion a’r prosesau sy’n gysylltiedig â’r Ardoll Brentisiaethau 2017 fel bod gweithwyr newydd a gweithwyr sydd newydd gael dyrchafiad yn cael y cyfleoedd dysgu a datblygu gorau sydd ar gael iddynt.
 • Ceisio gwella ein hachrediad BmP presennol drwy fabwysiadu Safonau newydd Chweched Genhedlaeth BmP, gan ddefnyddio’r rhain yn ein hymgais i ennill achrediad Platinwm BmP ym mis Ebrill 2018.
 • Parhau i gefnogi ein rheolwyr i sicrhau bod eu timau yn perfformio ar lefel uchel a chroesawu cydweithio er mwyn sicrhau bod gan ein holl staff y sgiliau a’r wybodaeth gywir i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.
 • Darparu’r cyfarpar a’r cyfleoedd datblygu gorau i’n staff, er mwyn sicrhau diogelwch ein gweithwyr a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.
 • Parhau i weithio tuag at greu gweithlu sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt a chyflawni ein hymrwymiad i amgylchedd gwaith cynhwysol. 
 • Cynorthwyo gweithwyr gweithredol i gynnal eu lefelau ffitrwydd a’u hiechyd a’u lles cyffredinol, er mwyn ateb gofynion corfforol y rôl.
 • Cynnal a gwella ein llwyddiant o ran BmP, er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn cydnabod yr ymrwymiad rydym yn ei wneud i ddatblygu pobl a’r sefydliad.
 • Cynnal hyfforddiant sgiliau hanfodol ynghylch risg, yn unol â safonau a gydnabyddir yn genedlaethol, er mwyn lleihau risg i’n staff a sicrhau eu bod yn gallu perfformio’n effeithiol. 
Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Ymwreiddio diwylliant dysgu sy’n diwallu anghenion ein Gwasanaeth nawr ac yn y dyfodol, drwy gynnal adolygiadau rheolaidd o’n Llwybrau Datblygu Strategol.  Byddwn yn cyflawni hyn yn unol â gofynion ein proses o Adolygiadau Datblygu Unigol yn ystod 2018/2019.
 • Ymwreiddio fframwaith Rheoli Talent a fydd yn adnabod yr unigolion mwyaf talentog yn ein sefydliad, oherwydd eu potensial sylweddol ar gyfer y dyfodol neu’u rolau sy’n hanfodol i’r busnes.  Bydd y cysylltiad rhwng talent, rheoli talent, a chynllunio ar gyfer olyniaeth yn cefnogi’r ffordd y mae GTACGC yn adnabod, integreiddio, datblygu, ysgogi ac yn cadw’r unigolion mwyaf talentog.
 • Sicrhau bod cysyniadau rheoli talent a chynllunio ar gyfer olyniaeth yn cynnwys rheoli perfformiad a chynllunio datblygiad.  Bydd y cysyniadau hyn yn cefnogi’r gwaith o gynllunio’r gweithlu a recriwtio ac ymrwymo effeithiol, yn ogystal â datblygu gyrfa.
 • Datblygu modelau hyfforddi a mentora a fydd yn sail i bob agwedd ar ddilyniant gyrfa.  Bydd y modelau hyn yn cael eu hymwreiddio ar bob lefel yn y sefydliad i sicrhau bod rheolwyr newydd yn datblygu eu sgiliau yn fewnol a bod ganddynt y cymwyseddau angenrheidiol i gyflawni perfformiad ar lefel uchel yn eu rôl.
 • Archwilio’r holl gyfleoedd i ddysgu gan bartneriaid a chydweithio â nhw drwy’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Fforymau Lleol Cymru Gydnerth, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill, yn ystod 2018/2019.
 • Sicrhau bod ein gweithwyr yn gweithio mewn amgylchedd sy’n eu diogelu rhag gwahaniaethu wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau.
 • Sicrhau bod ein swyddogaethau ymchwil a datblygu yn edrych y tu hwnt i Sector Tân y DU am ddatrysiadau blaengar ar gyfer y dyfodol. Bydd hon yn broses barhaus dros y 5 mlynedd nesaf.
 • Sicrhau bod sgiliau a chymwyseddau hanfodol o ran risg yn adlewyrchu’n gywir broffiliau risg ein cymunedau, fel rhan o broffiliau risg Gorsafoedd ac Adrannau a’r Cynlluniau Hyfforddiant sy’n deillio o hynny.
 • Ymgysylltu â Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a De Cymru i gaffael a datblygu platfform dysgu electronig Learn Pro, fel bod y deunyddiau dysgu diweddaraf ar gael i staff ar draws y Gwasanaeth.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
 • ​Archwilio PDR Pro a’r Matrics Sgiliau Hanfodol o ran Risg i sicrhau y cydymffurfir â’r gofynion, gan gynnwys cysylltiadau â llwybrau sefydliadol.
 • Defnyddio’r Fframwaith BmP i werthuso’r effaith y mae hyfforddi a mentora wedi’i chael yn y Gwasanaeth.
 • Defnyddio gwerthusiad i ddangos sut roeddem wedi defnyddio arloesedd i sicrhau gwell canlyniadau i’n cymunedau.
 • Defnyddio deallusrwydd busnes i lywio gwelliannau o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
 • ​Gwell boddhad â swyddi a morâl.
 • Gweithwyr sydd wedi’u hysgogi’n fwy a fydd, yn ei dro, yn cynyddu cynhyrchiant.
 • Gweithwyr sy’n gwybod eu bod yn gymwys ac felly sy’n teimlo’n fwy hyderus, sicr a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.
 • Trosiant gweithwyr is yn gyffredinol a llai o absenoldeb.
 • Gweithwyr sydd angen llai o oruchwyliaeth a chyfarwyddiadau llai manwl.
 • Gweithwyr sydd â sgiliau gwell i addasu i newidiadau a heriau.
 • Gwella delwedd y Gwasanaeth, gan y bydd gweithwyr yn teimlo bod hwn yn lle da i weithio.
Pa nodau Lles yn amcan hwn alinio i?