Page 11 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 11

CYMRU

“ 2017
         Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr, gyda cherbydau oddi ar y ffordd, ceir
         esmwyth, beiciau modur a lorïau yn bresennol. Daeth toreth o ymwelwyr, ac roedd
         yn hyfryd gweld pawb yn cymysgu’n dda â’i gilydd, gan ddysgu, ar yr un pryd,
         negeseuon diogelwch ffyrdd pwysig, er enghraifft y Pump Angheuol.
Ddydd Sadwrn, 3 Mehefin 2017, lansiodd     amlwg i mi nad yw pob defnyddiwr ffordd
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a      yn parchu defnyddwyr ffyrdd eraill, ac roedd
Gorllewin Cymru ddigwyddiad newydd ar      y digwyddiad hwn yn cynnig cyfle gwych i
faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-    addysgu, ac i dynnu sylw at y peryglon yr
Muallt.                     ydym yn eu hwynebu bob dydd wrth deithio
                        ar ein ffyrdd.
Roedd y digwyddiad Cruz Cymru cyntaf
erioed yn llwyddiant ysgubol. Roedd       Ychwanegodd, Roedd y diwrnod yn
yn ddigwyddiad diogelwch ar y ffyrdd a     llwyddiant mawr, gyda cherbydau oddi ar y
roddodd gyfle i holl ddefnyddwyr y ffyrdd, y  ffordd, ceir esmwyth, beiciau modur a lorïau
gwasanaethau brys, a phartneriaid diogelwch   yn bresennol. Daeth toreth o ymwelwyr, ac
ar y ffyrdd ddod ynghyd mewn un lle ar yr    roedd yn hyfryd gweld pawb yn cymysgu’n
un pryd. Roedd yn galluogi Clybiau Ceir ac   dda â’i gilydd, gan ddysgu, ar yr un pryd,
unigolion sy’n frwd ynghylch ceir i ddod at   negeseuon diogelwch ffyrdd pwysig, er
ei gilydd ac i arddangos eu cerbydau, mewn   enghraifft y Pump Angheuol.
modd cyfeillgar, cystadleuol, gan roi cyfle i
                        Daeth dros 1000 o ymwelwyr i’r digwyddiad
 ymwelwyr fwynhau diwrnod llawn hwyl ar    yn ystod y dydd, a chafodd 200 o gerbydau
  gyfer y teulu cyfan.             eu harddangos o Glybiau Ceir gwahanol ar
                        hyd a lled Cymru.
  Cefnogwyd y digwyddiad gan
   asiantaethau eraill hefyd, gan gynnwys   Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a
   Ambiwlans Sant Ioan, Go Safe,       Gorllewin Cymru yn edrych ymlaen at sicrhau
   Diogelwch Ffyrdd Cymru, a Heddlu     bod hwn yn ddigwyddiad blynyddol, ac mae
   Dyfed Powys.               cynlluniau eisoes ar y gweill ar gyfer Cruz
                        Cymru 2018!
   Dywedodd y Rheolwr Grwˆ p a Phennaeth
   Ymateb Gweithredol, Neil Evans,,

    Fel gyrrwr ceir, lorïau a beiciau modur
  profiadol, yn ogystal â seiclwr brwd, mae’n

                                                  9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16