Page 2 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 2

Cylchgrawn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

OeddechChi’n
Gwybod

Rydym am glywed gennych chi.

Fel Gwasanaeth, rydym eisoes                   3759Ycryynmhdwayytsametrbotdweir:e-ydhiwn, o DDIGWYDDIADAU
wedi arbed £9 miliwn - bron
20% o’n cyllideb er 2006.                     Ebrill-Mehefin 2017

Gallai arbedion yn y dyfodol effeithio ar y            1184 469
modd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau,
a gallent beri goblygiadau o ran diogelwch ein          O Danau Yn Y Cartref O Danau Damweiniol
cymunedau.

Mae ein gwefan yn amlinellu’r arbedion yr ydym
eisoes wedi’u gwneud, ac yn nodi rhai o’r heriau
y gallem eu hwynebu yn y dyfodol.

Hoffem eich gwahodd i fod yn rhan o’r ddadl, i
rannu eich barn ar werth ein gwasanaethau i chi,
ac i awgrymu beth y dylem ei wneud i’w diogelu.
Gallwch wneud hyn trwy gymryd rhan yn ein
harolwg ar-lein.

                                  218       715

                                 O Wrthdrawiadau		 O Danau Bwriadol
                                  Traffig Ffyrdd

                                 25 725

                                 O Achosion O 		O A	chosion Meddygol
                                  Lifogydd

                                 Mae’r Ffigurau’n Gywir ar 30/06/17

Twitter feed / Promo / Safety Messages

  MEWNRWYD STAFF
   1   2   3   4   5   6   7