Page 4 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 4

2

  Croeso’r Prif Swyddog Tân

  Chris Davies QFSM MBA                a darparu amrywiaeth o ymyraethau ledled
  Y Prif Swyddog Tân                 ardal ein gwasanaeth yn golygu bod nifer y
                            tanau yr ydym yn gorfod ymateb iddynt ar
  Mae’n bleser mawr gennyf eich            ei isaf erioed. Mae ein rhaglenni’n amrywio
  cyflwyno i’r rhifyn cyntaf hwn o’n         o wiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref, (sy’n
  cylchgrawn chwarterol newydd –           darparu 20 mil o wiriadau bob blwyddyn, ar
  Calon Tân.                     gyfartaledd), ac sydd bellach yn datblygu i fod
                            yn ymweliadau byw’n ddiogel, yn iach ac yn
  Rwy’n eithriadol o falch o’r Gwasanaeth hwn,    annibynnol, i’n gwahanol raglenni ymgysylltu
  ac yn falch iawn o bob cyfle i ganmol gwaith    diogelwch cymunedol, a ddarperir yn rhan o’r
  pob un ohonoch, yn ffurfiol ac yn anffurfiol,    cyrsiau Cadetiaid Tân a Phoenix, i enwi dim
  ac rwyf bob amser yn awyddus i arddangos      ond dau. Mae dros 105 mil o bobl ifanc wedi
  ychydig o’r gwaith anhygoel yr ydym yn ei      manteisio ar y rhaglenni hyn, yn ogystal â’n
  wneud hefyd.                    rhaglen addysg ehangach.
  Pan ofynnir i unrhyw un am y Gwasanaeth
  Tân ac Achub, ei ymateb greddfol yw siarad     Yn ychwanegol at hyn, rydym wedi gwneud
  am ymateb y gwasanaeth, ein presenoldeb       gwerth £9 miliwn o arbedion, sy’n cyfateb i
  mewn tanau, achub pobl o danau,           20% o arbedion effeithlonrwydd dros y 10
  gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, llifogydd, ac    mlynedd diwethaf.
  ati. Fel yr ydym i gyd yn gwybod, mae hyn
  yn hollbwysig, ac yn rhan greiddiol o rôl y     Does dim dwywaith amdani ein bod ‘nawr yn
  Gwasanaeth. Fodd bynnag, mae llawer o’n       wynebu dyfodol mwy heriol byth, ac fel llawer
  gwaith, sydd yr un mor bwysig, yn digwydd y     o’n cydweithwyr yn y sector cyhoeddus,
  tu ôl i’r llenni, ac yn cael effaith enfawr ar ein rydym yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o’n
  cymunedau. Mae ein hymdrechion i ddatblygu     swyddogaethau gweithredol a chymorth, er
                            mwyn cynnal ein darpariaeth gyfredol.

                            Er gwaetha’r heriau hyn, mae cynnwys y
                            rhifyn hwn yn dangos ein bod yn parhau
                            i ddarparu Gwasanaeth costeffeithiol, o
                            ansawdd uchel, sy’n perfformio’n dda.
                            Mae hefyd yn amlygu ein hymrwymiad i
                            gydweithio ac i addasu i heriau mewn ffordd
                            ragweithiol – ac, yn bwysicach, i barhau
                            i ddod o hyd i atebion arloesol i wella ein
                            hymateb gweithredol, yn ogystal â’r modd yr
                            ydym yn ymdrin â diogelwch cymunedol. Mae
                            digwyddiadau fel y tân yn Nhwˆ r Grenfell yn
                            Llundain fis diwethaf yn ein hatgoffa mewn
                            modd brawychus am yr hyn y mae diffoddwyr

                            Dilynwch y Prif Swyddog Tân Chris Davies ar Twitter
                            @MAWWChrisDavies
   1   2   3   4   5   6   7   8   9