Page 5 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 5

tân yn y DU yn cael eu hyfforddi i    CAwaddueridryodddTâanr
ymdrin ag ef, ac nid yw ein Gwasanaeth
yn eithriad. Mae angen i ni sicrhau bod  Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans
ein criwiau wedi’u hyfforddi yn y ffordd
orau i sicrhau eu diogelwch, a bod    Hoffwn achub ar y cyfle hwn i gyflwyno fy
ganddynt y cyfarpar gorau i’w galluogi i hun fel Cadeirydd newydd eich Awdurdod
weithredu i’r safonau uchaf.       Tân. Braint fawr i mi yw cael y cyfle hwn i
                     weithredu er budd gorau Gwasanaeth Tân ac
Mae ein meddyliau a’n gweddïau      Achub Canolbarth a Gorllewin, yn ogystal ag
gyda’r rheiny a gollodd eu bywydau yn   ar ran y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu,
Llundain, yn ogystal â’r rheiny y mae’r  wrth fynd ati i greu Gwasanaeth Tân ac Achub
digwyddiad wedi effeithio arnynt. Hefyd, hynod effeithiol a medrus. Rwy’n hynod falch
hoffwn amlygu fy edmygedd i Frigâd    o waith y Gwasanaeth hwn, y mae llawer
Dân Llundain, yn ogystal ag i’r ymateb  ohono i’w weld ar dudalennau’r cylchgrawn
amlasiantaethol ehangach – roedd     hwn, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda
eich ymdrechion yn wyneb erchylltra’r   chi dros y flwyddyn i ddod.
sefyllfa i’w canmol yn fawr.       Ar ran fy Nirprwy Gadeirydd, Jan Curtice,
                     eich holl Aelodau Etholedig, a minnau, hoffwn
Rwyf hefyd yn cydnabod bod gwrando    eich atgoffa ein bod ni yma i’ch cynrychioli
ar eich barn yn hollbwysig er mwyn    chi. Byddem yn eich annog i ddod i adnabod
i ni barhau i ddarparu Gwasanaeth     eich Aelodau Etholedig Lleol - gallwch ddod
effeithiol, effeithlon a gwell i’ch cadw o hyd i’w manylion cyswllt trwy wefan y
chi a’ch teulu yn ddiogel. Hoffwn eich  Gwasanaeth.
gwahodd i gymryd rhan yn y ddadl, ac   Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans
i rannu eich barn ar y gwerth yr ydych  Cadeirydd yr Awdurdod Tân
yn ei roi ar ein gwasanaethau, ynghyd â
beth y dylem ei wneud i’w hamddiffyn.               3
Gallwch wneud hyn trwy gymryd rhan
yn ein harolwg ar-lein.

Edrychaf ymlaen at glywed eich barn,
a gobeithiaf y byddwch yn mwynhau’r
rhifyn cyntaf hwn o Calon Tân.

Chris Davies QFSM MBA
Prif Swyddog Tân
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10