Page 8 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 8

4

  Mae cymaint o bobl yn meddwl na           GAIR I GALL
  fyddan nhw byth yn dioddef tân - ac
  mae’r rhan fwyaf ohonom yn cymryd       •	 Profwch eich larwm yn rheolaidd
  yn ganiataol bod gan bawb larwm
  mwg yn y cartref.                 -rydym yn argymhell eich bod yn
                           gwneud hyn unwaith yr wythnos.
  Ond dydy hyn ddim yn wir - gall tân ddigwydd    Dilynwch #DyddMawrthProfi
  unrhyw bryd, yn unrhyw le. Mae’n ffaith, yn    #ProfaDyLarwm ar Twitter
  achos tri o bob deg o danau yn y cartref yng
  Nghymru, does DIM larwm mwg wedi ei osod   •	 Peidiwch BYTH â thynnu batri’r
  o gwbl.
                            larwm oni bai eich bod yn rhoi un
  Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng       newydd yn ei le.
  Nghymru wedi ymuno â Phrifysgol Glyndwˆ r,
  Wrecsam, a chanwr a chyfansoddwr       •	 Peidiwch â thynnu’ch larwm, ei
  adnabyddus o Ogledd Cymru, i gomisiynu a
  chynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei     roi yn y drôr ac anghofio amdano -
  hanimeiddio - ‘Profa dy Larwm’ - i amlygu      byddech yn synnu faint o bobl SY’N
  pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.     gwneud hyn.

  Dilynwch GAIR I GALL i wneud yn siwˆ r eich  •	 Os nad yw eich larwm yn
  bod yn gallu dianc yn ddiogel
                            gweithio neu os yw’r larwm yn
  Cliciwch yma i wylio’r fideo. Helpwch ni       bipian - cysylltwch â ni i gael un
  i ledaenu’r neges – hoffwch, rhannu, ac       arall.
  aildrydarwch.
                          •	 Lluniwch gynllun dianc rhag ofn

                             i’ch larwm seinio rhybudd.

                          •	 RHAID profi larymau trydan yhefyd

                             – mae ganddynt fatri rhag ofn i’r pwˆ er
                             fethu

  Twitter feed / Promo / Safety Messages

    MEWNRWYD STAFF
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13