Page 9 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 9

MTâendaylFGrewnahsianneaseth

Y Prif Swyddog Tân Chris Davies yn cael
urddo â Medal Gwasanaeth Tân y Frenhines

                       Ar ôl cael Medal Gwasanaeth Tân y
                       Frenhines, trydarodd Chris ei fod “mor falch
                       o fod wedi cael fy QFSM yn y Palas ddydd
                       Gwener. Diwrnod cofiadwy i mi a’m teulu.”

                       Ymunodd Chris â Gwasanaeth Tân De

                       Morgannwg yn 1984, a bu’n gwasanaethu

                       yng ngorsafoedd Caerdydd, Trelái, y Rhath,

                       a’r Eglwys Newydd, a hynny fel diffoddwr

                       tân ac fel swyddog. Yn ystod ei wasanaeth

                       gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,

Ddydd Gwener 16 Mehefin 2017, teithiodd   cododd i safle’r Pennaeth Diogelwch
y Prif Swyddog Tân, Chris Davies, o     Cymunedol ac, ar ddau achlysur ar wahân,
Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a     cafodd ei secondio i Goleg y Gwasanaeth
Gorllewin Cymru i Balas Buckingham, i gael  Tân ac i brosiect Dimensiwn Newydd y
Medal Gwasanaeth Tân y Frenhines.      Llywodraeth.

Cafodd Chris ei enwi ar Restr Anrhydeddau’r Ymunodd Chris Davies â Gwasanaeth Tân ac
Flwyddyn Newydd ei Mawrhydi, pan gafodd   Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 2008
gydnabyddiaeth am ei ymroddiad i wasanaeth  fel Pennaeth Corfforaethol Lleihau Risgiau
achub bywydau.                Cymunedol, cyn cael ei ddyrchafu i rôl y Prif
                       Swyddog Tân Cynorthwyol yn 2011. Yn 2014,

Bob blwyddyn, mae Anrhydeddau’r Flwyddyn   penodwyd Chris yn Brif Swyddog Tân ar gyfer

Newydd yn cydnabod pobl sydd wedi      Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a

cyflawni mewn bywyd cyhoeddus, ac sydd    Gorllewin Cymru.

“wedi ymrwymo i wasanaethu a helpu’r     Mae gan Chris ddau fab, ac mae’n byw gyda’i
 Deyrnas Unedig.              bartner, Ceri, yn ardal y Mwmbwls, Abertawe.

Rwyf wrth fy modd, yn teimlo’n freintiedig, ac yn falch o fod wedi cael y
wobr hon. Rwyf wedi gwasanaethu yn y Gwasanaeth Tân ac Achub ers 32 o
flynyddoedd, ac wedi mwynhau bob munud. Mae cael fy nghydnabod fel hyn yn
gwneud i mi deimlo’n wirioneddol wylaidd, a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi

gweithio gyda mi yn ystod fy ngyrfa.

                                              7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14