Page 14 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 14

12


      Prosiect Offer Anadlu
      Diffoddwyr Tân yn cychwyn ymateb yn weithredol gan ddefnyddio Offer Anadlu newydd sbon


       Ddydd Mercher, 1 Tachwedd 2017, bydd       Mae cyfarpar anadlu yn un o’r darnau
       Diffoddwyr Tân Canolbarth a Gorllewin       sylfaenol o offer sy’n eu galluogi i wneud hyn.
       Cymru yn dechrau defnyddio cyfarpar anadlu    Felly, mae’n hanfodol bwysig ein bod ni, y
       newydd sbon wrth ymateb yn weithredol.
                                Gwasanaeth Tân ac Achub, yn darparu’r offer,
       Yn dilyn proses caffael a gwerthuso Gymru     yr hyfforddiant a’r dechnoleg gorau sydd ar
       Gyfan, helaeth, rydym wedi dewis y Draeger    gael i’n diffoddwyr tân. Rhaid i ni eu diogelu
       PS 7000, a gefnogir gan Fwrdd Rheoli       nhw wrth iddynt ddiogelu ein cymunedau.
       Mynediad Merlin, fel y set Cyfarpar Anadlu    Mae prynu’r Draeger PSS 7000, a gefnogir
       Cymru Gyfan.
                                gan Fwrdd Rheoli Mynediad Merlin,
       Bydd y set yn gwella Diogelwch Diffoddwyr     yn sicrhau ein bod yn ysgwyddo ein
       Tân trwy ddefnyddio telemetreg o’r radd      cyfrifoldebau o ran darparu cyfarpar anadlu
       flaenaf, a fydd yn rhoi gwybodaeth fyw i’r    o’r radd flaenaf i’n staff.”
       Comanderiaid Digwyddiad/Sector am bob       Dywedodd Richard Ryan, Rheolwr Marchnata
       unigolyn sy’n gwisgo cyfarpar anadlu ac sy’n   Systemau Anadlu a Diogelwch/Gwasanaethau
       mynd i mewn i ardal risg.             Tân ar gyfer Draeger Safety UK Ltd., “Yn
       Dywedodd y Rheolwr Gorsaf, Sean Lloyd,      dilyn cyfnod treialu a thendro trylwyr, rydym
       Arweinydd y prosiect cyfarpar anadlu ar      ni yn Draeger Safety UK yn falch iawn fod y
       gyfer GTACGC, “Mae diogelwch a lles ein      tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru
       diffoddwyr tân yn hollbwysig; felly, rydym yn   wedi penderfynu dewis Draeger i ddarparu ei
       falch iawn o ddarparu offer o’r radd flaenaf i’n  gyfarpar anadlu.
       staff gweithredol.
                                Trwy gydol y broses, mae holl randdeiliaid
       O 1 Tachwedd ymlaen, bydd ein diffoddwyr     GTACGC wedi gwneud argraff fawr arnom,
       tân yn defnyddio’r Draeger PSS 7000 newydd    yn enwedig o ran y dygnwch a’r penderfyniad
       a Bwrdd Mynediad Merlin wrth ymateb i       y maent wedi’u hamlygu er mwyn sicrhau
       ddigwyddiadau. Yn ystod y pedwar mis       bod gan y Diffoddwyr Tân sydd o dan eu
       diwethaf, mae ein holl griwiau wedi cael eu    dyletswydd gofal yr offer gorau sydd ar gael.
       hyfforddi’n drylwyr ar yr offer hwn, sydd o’r   Edrychwn ymlaen at weithio mewn
       radd flaenaf, ac maent yn barod i fynd yn fyw   partneriaeth â’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub
       ym mis Tachwedd.”
                                yng Nghymru am nifer o flynyddoedd i ddod,
       Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies,    ac mae’n fraint cael y Gwasanaeth yn rhan o
       “Mae ein diffoddwyr tân yn barod i ymateb     deulu defnyddwyr Draeger.”
       i bob math o ddigwyddiad, a hynny ar fyr
       rybudd, ac maent yn peryglu eu diogelwch
       eu hunain yn rheolaidd er mwyn diogelu ac
       achub eraill.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19