Page 15 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 15

FforwmLGBT
      Dewch i Gwrdd ag Aelodau Fforwm LGBT y Gwasanaeth

       Lansiodd y Gwasanaeth ei Fforwm LGBT ar ddechrau 2017, ac mae’r
       aelodaeth wedi tyfu’n gyson ers hynny.       Mae’r fforwm ar agor i staff sy’n ystyried eu   Mae’r fforwm yn cwrdd unwaith bob
       hunain yn LGBT, yn ogystal â’r rheiny sy’n    chwarter mewn lleoliadau gwahanol ledled y
       ystyried eu hunain yn gynghreiriaid LGBT. Hyd   Gwasanaeth, a darperir diweddariad o bob
       yma, mae’r materion a godwyd yn amrywio      cyfarfod i Dîm Arweinyddiaeth Weithredol y
       o bresenoldeb mewn digwyddiadau LGBT       Gwasanaeth.
       i gymeradwyo Gweithdrefn Hunaniaeth        Os ydych yn cael eich cyflogi gan Wasanaeth
       Rhywedd gyntaf y Gwasanaeth. Mae nifer o     Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
       aelodau’r grŵp eisoes wedi dilyn rhaglenni    ac mae gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r
       Modelau Rôl a Chynghreiriaid Stonewall      Fforwm, cysylltwch â:
       Cymru, ac yn gobeithio y gallant ddefnyddio’r
       hyn y maent wedi’i ddysgu i gefnogi        Mrs Alison Thomas, Adran Adnoddau Dynol
       cydweithwyr LGBT yn y gweithle.          y Gwasanaeth, ar 01267 226839 (est 4439)


                                                        13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20