Page 5 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 5

Cadeirydd ar

                                Awdurdod Tân


                                Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans

                                Anrhydedd o’r mwyaf oedd cael agor y
                                Seremoni Wobrwyo Dathlu Llwyddiant
                                Flynyddol eleni, a hynny yr wythnos
                                diwethaf (Ddydd Iau 26 Hydref).
                                Roedd gweld ymroddiad a phroffesiynoldeb
                                pawb yn yr ystafell yn brofiad ysbrydoledig a
                                gwylaidd iawn; hoffwn, unwaith eto, ddiolch
                                i bob aelod o staff am ei ymroddiad a’i
                                wasanaeth parhaus i gymunedau Canolbarth
                                a Gorllewin Cymru.
                                Roedd y noson hefyd yn dyst i ymroddiad y
                                Gwasanaeth a’r staff o ran gwella’n barhaus
                                y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i’n
                                cymunedau, gan geisio cyflawni’n barhaus
                                ein cenhadaeth i ddod yn arweinwyr byd o
                                ran diogelwch cymunedol ac ymateb brys.
                                Mae ein huchelgais hefyd yn amlwg yn
                                yr amcanion gwella drafft a gyhoeddwyd
                                gennym yn ddiweddar yn rhan o’n Cynllun
                                Corfforaethol 2018-23, sy’n destun
          Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans      ymgynghoriad ar hyn o bryd. Byddwn yn erfyn
               Cadeirydd yr Awdurdod Tân    ar bob un ohonoch i dreulio ychydig funudau
                                yn rhoi eich barn ar ein hamcanion.
                                Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i dalu
                                teyrnged i’n Cyn-gadeirydd, y Cynghorydd
                                Dudley, a fu farw’n sydyn iawn ym mis Awst.
                                Roedd Janice yn gyfaill ac yn gydweithiwr, ac
                                roedd hi’n llysgennad gwych i’r Gwasanaeth.
                                Byddwn yn gweld ei heisiau yn fawr.
                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10