Page 9 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 9

Cynllunio      ar gyfer y Dyfodol

      Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin
      Cymru yn ymgynghori ynghylch ei gynlluniau a’i
      flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf, a hynny yn rhan

      o’i Gynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2018-2023.

      Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 3 Hydref     cymunedau, a’u grymuso.
      2017, ac mae gennych tan ddydd Gwener 8      “Yn y bôn, mae angen i ni sicrhau bod
      Rhagfyr 2017 i ddweud eich dweud, er mwyn     gennym y bobl gywir, yn y mannau cywir, ar
      ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.     yr adegau cywir i sicrhau y gallwn ddarparu’r
      Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies:     gwasanaethau y mae arnoch eu hangen pan
      “Credwn ein bod yn cynnig gwerth eithriadol    fydd arnoch eu hangen.
      o dda am arian; fodd bynnag, gwyddom y       “Mae Amcanion Gwella Drafft y Gwasanaeth
      bydd yn rhaid i ni barhau i chwarae ein rhan    wedi’u hamlinellu’n fanylach ar ein gwefan
      mewn perthynas â gostyngiadau i gyllidebau     www.tancgc.gov.uk – ynghyd â’n holiadur ar-
      yn y dyfodol. Teimlwn ei bod yn bwysig cynnal   lein, lle gallwch rannu eich barn a helpu i lywio
      trafodaeth agored a pharhaus â’r cyhoedd am    dyfodol eich Gwasanaeth Tân.
      y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a’r
      modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac    Er bod hon yn broses ymgynghori ffurfiol,
      arbedion yn y dyfodol.               byddem hefyd yn annog pobl i ddefnyddio
                                Facebook a Twitter i gael sgyrsiau anffurfiol.”
      “Rydym wedi ymrwymo o hyd i addasu i’r
      heriau hyn mewn ffyrdd cadarnhaol trwy wella    Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o Sioeau
      ein defnydd o dechnoleg, gan ddefnyddio      Teithio i drafod ein Cynllun Corfforaethol
      atebion arloesol i wella’r ffordd yr ydym     Drafft ar gyfer 2018-2023 â’n cymunedau.
      yn datrys digwyddiadau gweithredol, yn
      ogystal â chysylltu a chydweithio â’n staff a’n

       Dros y pum mlynedd diwethaf rydym wedi mynychu:
                                                         7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14