Page 11 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 11

Diogel ar Uchder Lefel 1, sy’n cynnig sgiliau    Gwasanaeth, ni all Darren bwysleisio digon pa
       sylfaenol, tra bo Gorsaf Dân Pontardawe       mor bwysig yw’r gefnogaeth y mae’n ei chael
       wedi cael hyfforddiant medrusrwydd Achub      gan ei deulu:
       â Rhaff Lefel 3. Mae hyn yn cynnwys 14       “Mae pob penderfyniad y byddaf yn ei wneud
       o ddiffoddwyr tân amser cyflawn, a chwe       o ran fy ngyrfa yn benderfyniad ar y cyd â’m
       diffoddwr tân ar alwad. Prif swyddogaeth y     gwraig. Ni fyddai’n bosibl i mi ymroi cymaint
       Tîm Achub â Rhaff Lefel 3 yw darparu sgiliau    o amser i’r Gwasanaeth Tân heb y system
       achub uwch, er enghraifft: dringo adeiladau     gymorth sydd gennyf gartref. Mae fy nwy
       a chlogwyni, adeiladu systemau achub â       ferch yn falch o’m rôl fel Diffoddwr Tân; mae
       rhaffau technegol ar draws afonydd, sgiliau     fy merch ieuengaf, Ffion, yn gysgod i mi, ac
       achubwyr/achub, a lansio achubwyr dros       mae’n sôn am fod yn Ddiffoddwr Tân, yn
       argloddiau i achub pobl neu anifeiliaid sy’n    union fel ei thad.
       sownd”.
                                 Mae cael y lefel hon o fodlonrwydd swydd yn
       “Ym mis Rhagfyr 2017, ar noson hynod o       deimlad anhygoel, ond pe na fyddai fy nheulu
       niwlog, gyda’r gwynt yn hyrddio a’r glaw      yn cefnogi fy mhenderfyniadau, yna ni fyddwn
       yn tywallt i lawr, roeddem wedi ymateb i      yn gallu gwneud yr hyn yr wyf yn ei wneud”.
       ddigwyddiad yng Nghwm Ifan Bach, lle roedd
       sbaniel ifanc wedi disgyn dros ymyl ceunant.    Os hoffech wybod rhagor am sut beth yw
       Roedd y cwymp yn 30 metr, yn syth i lawr,      bywyd Diffoddwr Tân, ewch i’r dudalen
       gydag afon a oedd yn llifo’n gyflym islaw, ac    recriwtio ar ein gwefan yma.
       nid oedd yr un ffordd y gallai ei berchennog ei
       gyrraedd heb beryglu ei fywyd ei hun …

       Felly, dyma ni’n camu i’r adwy!
       Ynghyd â chriwiau o Abertawe a Chastell-
       nedd Port Talbot, defnyddiodd criw
       Pontardawe ei sgiliau achub â rhaff Lefel 3 i
       angori’r llinellau achub yn dynn uwchben y
       cwymp, er mwyn gostwng yr achubwyr yn
       ddiogel i mewn i’r ceunant i nôl y sbaniel a
       oedd, erbyn hynny, yn flin iawn. Llwyddom
       i achub y ci’n ddiogel, heb achosi unrhyw
       niwed iddo ef na’i berchennog.

       Dyma’r rheswm pam rwy’n ymfalchïo cymaint
       yn fy swydd, oherwydd rwy’n gwybod bod y
       sgiliau yr wyf yn eu haddysgu yn rhoi’r gallu
       a’r cydnerthedd i’n diffoddwyr tân i sicrhau
       diogelwch y cyhoedd”.

       Wedi cysegru’r 20 mlynedd diwethaf i’r

                                                         9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16