Page 15 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 15

iPads
      Gorsaf Dân Aberystwyth yn prynu iPads mini i ward plant, gyda chymorth y gymuned       Ddydd Mercher, 29 Tachwedd 2017, cyflwynodd Gorsaf Dân Aberystwyth
       anrhegion Nadolig cynnar i Ward Angharad, sef ward plant Ysbyty Bronglais.                                ymysg y plant, gan ddweud y byddai’n
                                wych cael mwy ohonynt. Er mai Gorsaf Dân
                                Aberystwyth sydd wedi prynu’r tabledi, maent
                                yn rhodd gan y gymuned gyfan.
                                Rydym yn ddiolchgar i’r cyhoedd am eu
                                rhoddion caredig yn ystod ein diwrnod agored
                                blynyddol yn yr haf. Bu’n ddiwrnod o hwyl
                                ac yn llawn gweithgareddau. Roedd gennym
       Cafodd tri iPad mini newydd sbon eu rhoi     gastell bownsio, stondin te a chacennau, cyfle
       i’r ward plant gan ddiffoddwyr tân a staff    i fynd ar Blatfform Ysgol Estynnol, cyfle i weld
       cymorth ar ôl codi’r arian ar ddiwrnod agored   Beic Tân, paentio wynebau, ymgyrch ‘Siop
       blynyddol yr Orsaf ym mis Awst. Prynwyd      mewn Bocs’ yr elusen, a raffl.
       yr iPads i ategu at y stoc gyfredol o dabledi
       rhyngweithiol sydd gan y Ward, ac mae’r      Roeddem yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth
       rheiny wedi bod yn boblogaidd iawn ymysg     cynifer o deuluoedd a ddaeth i’r diwrnod
       plant sy’n gleifion yn yr ysbyty.         hwnnw i godi cymaint o arian â phosibl ar
                                gyfer y ddwy elusen o’n dewis, sef Ward
       Llwyddwyd i godi cyfanswm o £2012.86 yn      Angharad, Ysbyty Bronglais, ac Elusen y
       ystod Diwrnod Agored yr Orsaf. Rhannwyd      Diffoddwyr Tân.
       yr arian rhwng Elusen y Diffoddwyr Tân, a
       gafodd £881.56, a defnyddiwyd gweddill yr     Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch
       arian i brynu’r tabledi ar gyfer y ward plant.  i’r holl fusnesau lleol am eu haelioni wrth roi
                                gwobrau raffl arbennig ac am eu cefnogaeth
       Dywedodd y Rheolwr Grŵp Adrian Smith,       barhaus. Diolch hefyd i gwmni Argos am roi
       Pennaeth Ymateb, Ardal Reoli Sirol        gostyngiad o 10% ar bob iPad, ac i Tesco am
       Ceredigion, “Rydym yn falch iawn o roi      ddarparu bwyd a gwobrau yn ystod y dydd.
       rhywbeth sy’n dod â gwên i wynebau’r plant
       mewn cyfnod sy’n anodd iddynt hwy a’u       Mae ein diolch ni’n fawr hefyd i holl aelodau’r
       teuluoedd.                    staff yn Aberystwyth am weithio’n ddiflino i
                                wneud y diwrnod yn llwyddiant mawr. Rwy’n
       Aethom ati i drafod â staff Ysbyty Bronglais i  edrych ymlaen yn barod at ddigwyddiad y
       ganfod y ffordd orau i gefnogi’r gwaith gwych   flwyddyn nesaf!”
       ar Ward Angharad. Soniodd y staff am ba mor
       boblogaidd yr oedd y tabledi rhyngweithiol

                                                        13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20