Page 2 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 2

Cylchgrawn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru


      OeddechChi’n      Gwybod
      Rydym am glywed gennych chi.


      Fel Gwasanaeth, rydym eisoes
      wedi arbed £9 miliwn - bron

      20% o’n cyllideb er 2006.

      Gallai arbedion yn y dyfodol effeithio ar y
      modd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau,
      a gallent beri goblygiadau o ran diogelwch ein
      cymunedau.

      Mae ein gwefan yn amlinellu’r arbedion yr ydym     Yn ystod y
      eisoes wedi’u gwneud, ac yn nodi rhai o’r heriau    chwarter hwn,    10,489
      y gallem eu hwynebu yn y dyfodol.            rydym wedi

      Hoffem eich gwahodd i fod yn rhan o’r ddadl, i     ymateb i:-      o DDIGWYDDIADAU
      rannu eich barn ar werth ein gwasanaethau i chi,    Ebrill - Rhagfyr 2017
      ac i awgrymu beth y dylem ei wneud i’w diogelu.
      Gallwch wneud hyn trwy gymryd rhan yn ein
      harolwg ar-lein.

                                    2584        1250


                                  O Danau Yn Y Cartref O Danau Damweiniol


                                               1334
                                      739


                                   O Wrthdrawiadau  O Danau Bwriadol
                                    T raffig Ffyrdd


                                     127        2026
                                    O Achosion O   O Achosion Meddygol
                                      Lifogydd

        Twitter feed / Promo / Safety Messages

         MEWNRWYD STAFF
   1   2   3   4   5   6   7