Page 4 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 4

2      Croeso’r Prif Swyddog Tân      Chris Davies QFSM MBA
      Y Prif Swyddog Tân

                                Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

                                Fel sy'n wir bob tro, does dim cyfle wedi bod
                                i raddol ymgynefino â'r drefn ddyddiol ar ôl
                                dathliadau'r Nadolig – rydym wedi gorfod
                                tanio arni o'r diwrnod cyntaf un, gan roi
                                cyflwyniadau ar ein cyllideb ar gyfer 2018-
                                2019 i gyfarfodydd llawn o'r Cyngor ym
                                mhob un o'r chwe Awdurdod Lleol. Er mai
                                peth hynod o braf fu cael cefnogaeth lawn
                                aelodau ein Hawdurdod Tân ein hunain o ran
                                cyllideb ddigyfnewid ar gyfer 2018-19, mae'n
                                dod yn fwyfwy amlwg y gallai sicrhau cyllideb
                                debyg ar gyfer 2019-20 fod yn llawer mwy
                                heriol. Mae felly'n hanfodol ein bod yn parhau
                                i adolygu ein prosesau a'n gwasanaethau er
                                mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fod mor
                                effeithlon â phosibl.

      Ond mae'n ofynnol i ni hefyd sicrhau bod gan ein cymunedau Wasanaeth y gallant ddibynnu arno
      pan fydd arnynt ei angen. Yn anffodus, mae trychinebau'n digwydd, a does yr un wedi bod yn
      fwy dirdynnol na'r tân yn Llangamarch ar 30 Hydref 2017, a hawliodd fywydau chwech o bobl,
      pump ohonynt yn blant. Roedd hwn yn ddigwyddiad hynod o anodd i bawb a oedd ynghlwm
      wrtho, ac rydym yn falch dros ben o'r proffesiynoldeb a'r gofal a amlygwyd gan ein holl staff yn
      ystod y digwyddiad ac ar ei ôl. Nid yw holl amgylchiadau'r digwyddiad yn hysbys eto, a byddwn
      yn parhau i gefnogi'r Heddlu yn eu hymchwiliad. Mae teulu'r dioddefwyr a'u ffrindiau, ynghyd â
      chymuned Llangamarch, yn parhau i fod yn ein meddyliau a'n gweddïau.

      Rwy'n siŵr y bydd llawer ohonoch eisoes yn gyfarwydd â'm huchelgais i weld Gwasanaeth Tân
      ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn achub ar bob cyfle i dreialu technolegau newydd
      er mwyn sicrhau ein bod ar flaen y gad o ran technegau diffodd tân modern. Yn y cylchgrawn
      drwyddo draw, byddwch yn gweld tystiolaeth o dechnolegau arloesol yr ydym bellach yn
      ymchwilio iddynt; mae'r rhain yn amrywio o'r defnydd o ddronau i gefnogi digwyddiadau
      gweithredol, i'r amgylchedd di-bapur sy'n cael ei hyrwyddo gan ein prosiect T2020.
      Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i groesawu ein deuddeg o recriwtiaid newydd, sy'n
      ymgartrefu yn eu hamgylcheddau gwaith newydd. Rydym i gyd yn dymuno'n dda i chi yn eich
      gyrfaoedd yn y dyfodol.
                                Dilynwch y Prif Swyddog Tân Chris Davies ar Twitter
                                @MAWWChrisDavies
         MEWNRWYD STAFF
   1   2   3   4   5   6   7   8   9