Page 5 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 5

Cadeirydd yr Awdurdod Tân      Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans
      Cadeirydd yr Awdurdod Tân

                                Blwyddyn Newydd Dda, a chroeso cynnes
                                iawn i’n rhifyn Gaeaf o Calon Tân.

                                Rwy’n falch iawn o allu dechrau’r Flwyddyn
                                Newydd ar delerau da, gyda chadarnhad ein
                                bod, fel Awdurdod Tân, wedi pleidleisio’n
                                unfrydol i gefnogi cyllideb ddigyfnewid ar
                                gyfer 2018-19. Bydd hyn yn ein galluogi i
                                barhau i ddarparu’r un lefel o ddarpariaeth ar
                                gyfer ein cymunedau ag y gwnawn yn awr.

                                Yn wir, mae’n brofiad hynod o ostyngedig
                                darllen am eich ymdrechion, sy’n mynd ymhell
                                y tu hwnt i’ch rolau, i gefnogi elusennau lleol
                                a chenedlaethol. Mae’r rhifyn hwn yn llawn o
                                straeon am yr arian a godwyd gennych - yn
                                arbennig ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.
                                Roeddwn yn hynod o falch o ddeall ein bod,
                                fel Gwasanaeth, yn un o’r cyfranwyr mwyaf i’r
                                elusen – gan godi yn agos at £100,000 bob
                                blwyddyn ar gyfer yr achos. Gan fod Elusen
                                y Diffoddwyr Tân yn dathlu 75 mlynedd eleni,
                                nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddwn
                                yn parhau i glywed, dros y misoedd nesaf, am
                                eich ffyrdd arloesol o godi arian!

                                Mae’r technolegau arloesol newydd y mae
                                tîm Prosiect Digidol T20 yn ymchwilio iddynt
                                ar hyn o bryd wedi gwneud argraff fawr arnaf
                                hefyd - a bydd hyn, yn ddi-os, yn gwella ein
                                gwasanaethau yn y dyfodol. Os nad ydych
                                wedi gwneud hynny eisoes, byddwn wir yn
                                eich annog i gysylltu â’r tîm i gael gwybod
                                rhagor am y prosiect.


                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10