Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Polisi Preifatrwydd

​Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

​Cyflwyniad

Er mwyn cyflawni ein gwasanaethau mewn modd effeithiol, efallai y bydd angen i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) gasglu a phrosesu eich data personol. Mae GTACGC wedi ymrwymo i ddiogelu'r data hynny, ac mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r modd y mae'r Gwasanaeth yn defnyddio'r wybodaeth amdanoch chi, ynghyd â'r ffordd yr ydym yn eich diogelu.

Gellir diweddaru'r hysbysiad hwn o dro i dro, er mwyn adlewyrchu natur newidiol ein gwasanaethau.

Pam y mae angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol?

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei chadw yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau atal, diogelu ac argyfwng ar gyfer y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio rhywfaint o'r wybodaeth i'n helpu i wella ein gwasanaethau. Mae enghreifftiau o'r modd yr ydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol yn cynnwys: 

Rheoli ymatebion i ddigwyddiadau, tanau a gwrthdrawiadau traffig ffyrdd 

Darparu ymwybyddiaeth o Atal Tanau, a chyngor a chanllawiau yn ei gylch 

Gwneud gwaith ymchwil i danau

Rhoi camau gweithredu rheoleiddio, trwyddedu a gorfodi ar waith ar gyfer diogelwch tân busnesau 

Darparu cyngor ac archwiliadau diogelwch tân busnesau

Cynnal ymweliadau diogelwch yn y cartref 

Gwirio ansawdd ac effeithiolrwydd ein gwasanaethau 

Ymchwilio i unrhyw gŵynion neu bryderon am ein gwasanaethau 

Cynllunio ac ymchwilio i wasanaethau newydd 

Cynnal ein cofnodion a'n cyfrifon ein hunain

Gwirio bod ein gwasanaeth yn parhau i gyflawni ei gyfrifoldebau cyfreithiol

Cefnogi a rheoli ein staff

Gweithredu teledu cylch cyfyng (CCTV) ar ein hadeiladau a'n cerbydau 

Cynnal ymarferion recriwtio

Pa wybodaeth bersonol a ​gesglir?

Bydd y math o wybodaeth y byddwn yn ei brosesu am unigolion yn amrywio, gan ddibynnu ar y math o wasanaeth a ddarperir. Gallai enghreifftiau gynnwys:

- Enw a chyfeiriad

- Oedran a/neu ddyddiad geni

- Manylion cyswllt

- Tarddiad hiliol neu ethnig

- Gwybodaeth am iechyd

- Gwybodaeth am amgylchiadau personol, er enghraifft pwy sy'n byw yn y cyfeiriad dan sylw

- Rhywedd

- Iaith ddewisol

- Cenedligrwydd

- Addysg ac anghenion hyfforddi

- Gwybodaeth am gyflogaeth 

- Manylion y perthynas agosaf 

Fodd bynnag, ni fyddwn ond yn casglu'r hyn y bydd arnom ei angen i ddarparu'r gwasanaeth penodol hwnnw. Nodir rhai enghreifftiau isod:

Ymateb i ​Argyfyngau

Pan fyddwn yn ateb galwad 999, ac yn ymateb i argyfwng, bydd arnom angen yr wybodaeth ganlynol: 

- Enw a manylion cyswllt y sawl sy'n ffonio er mwyn gallu cyfathrebu

- Cyfeiriad y digwyddiad, er mwyn ein galluogi i ddyrannu adnoddau

- Gwybodaeth am iechyd – er enghraifft, unrhyw broblemau o ran symud a allai fod gan y bobl yn yr eiddo

Diogelwch​ rhag Tân yn y Cartref

Er mwyn rhoi cyngor penodol ar ddiogelwch yn eich cartref, efallai y bydd arnom angen yr wybodaeth ganlynol:

- Enw, cyfeiriad, a manylion cyswllt

- Oedran

- Gwybodaeth feddygol a gwybodaeth am iechyd – er enghraifft, mae gwybod a oes smygwr yn yr eiddo o gymorth i ni, yn ogystal â chael gwybod a oes yna alcohol yn y cartref, neu a oes gan unrhyw un broblemau meddygol a allai amharu ar ei allu i adael yr eiddo mewn argyfwng

- Rhywedd

- Iaith 

Gwybodaeth ​Ystadegol

Fel gwasanaeth, rydym yn prosesu gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth bersonol a gwybodaeth am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, a hynny er mwyn cynhyrchu ystadegau. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i'n galluogi i nodi meysydd lle gallwn wella'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, a/neu ein galluogi i ddatblygu cyngor penodol. Yn ogystal â'u defnyddio at ein dibenion ein hunain, mae'n ofynnol hefyd i ni roi gwybodaeth i asiantaethau, er enghraifft Llywodraeth Cymru.

Er ein bod yn prosesu data personol er mwyn casglu data ystadegol, mae'r ystadegau eu hunain yn anhysbys. 

Mae'r wybodaeth a allai ein helpu yn hyn o beth yn cynnwys:

- Cyfeiriadau

- Rhywedd

- Tarddiad hiliol neu ethnig

- Credoau crefyddol neu athronyddol

- Cyfeiriadedd rhywiol

- Iaith

Pan ofynnir am wybodaeth at ddibenion ystadegol, gallwch ddewis ei rhoi ai peidio (bydd hyn yn cael ei esbonio i chi ar y pryd).

O ble yr ydym yn casglu'r wybodaeth be​rsonol? 

Yn aml, bydd yr wybodaeth yn cael ei darparu gennych chi – er enghraifft, pan fyddwch yn cysylltu â ni dros y ffôn, yn llenwi un o'n ffurflenni ar-lein, neu pan fyddwn yn ymweld â chi yn eich cartref neu yn eich lleoliad busnes. Weithiau, efallai y bydd y canlynol yn darparu'r wybodaeth:

- Aelod o'ch teulu neu ddarparwr gofal

- Corff cyhoeddus arall, er enghraifft yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans, y GIG, neu awdurdod lleol

- Sefydliadau neu gwmnïau eraill sydd wedi cael eich caniatâd i rannu eich manylion â ni. 

Sut yr ydym yn diogelu eich gwyb​odaeth?

Mae GTACGC wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel, gan gynnwys data personol.

Mae llawer o'n gwybodaeth yn cael ei chofnodi a'i chadw ar systemau electronig/cyfrifiadurol. Diogelir y rhain gan fesurau diogelwch er mwyn atal mynediad heb ganiatâd. Mae'r systemau a ddefnyddir i gadw gwybodaeth bersonol yn cynnwys rheolaethau lefel mynediad uwch. 

Yn gefn i hyn y mae ardaloedd gwaith diogel, ynghyd â hyfforddiant ar gyfer staff, canllawiau a gweithdrefnau, fel y gellir sicrhau bod pawb yn ymwybodol o bwysigrwydd gofalu am ddata sensitif a phersonol. 

Mae'r cyfuniad hwn o fesurau yn ein helpu i sicrhau na ellir gweld na chael mynediad at eich gwybodaeth, ac na ellir ei datgelu i unrhyw un na ddylai ei gweld. 

Sail Gyfreithiol ar gyfer Casglu/Prosesu Eich D​ata Personol

Er mwyn i ni brosesu data personol, mae'n rhaid bod gennym y sail gyfreithiol i wneud hynny – mae'r sail hon wedi'i diffinio yn y ddeddfwriaeth diogelu data. Bydd y sail gyfreithiol yn amrywio yn ôl pa wasanaeth a ddarperir, y rheswm dros ei ddarparu, ynghyd â sensitifrwydd yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu. Mae'r rhesymau cyfreithiol yn cynnwys: 

- Bod caniatâd wedi'i roi i brosesu eich data personol

- Bod y gwaith prosesu'n angenrheidiol er mwyn i ni gyflawni ein dyletswyddau cyfreithlon cyhoeddus, fel y'u diffinnir yn Neddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004

- Bod y gwaith prosesu'n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol benodol – er enghraifft, Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974 neu Ddeddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988

- Rhesymau recriwtio, cyflogaeth neu nawdd cymdeithasol

- Ymchwilio i droseddau, eu canfod a'u hatal

- Bod y gwaith prosesu'n angenrheidiol er eich budd hanfodol eich hun, neu fudd hanfodol unrhyw unigolyn/unigolion eraill 

Pwy arall fydd yn gallu cyrchu eich gwybodaeth?

Gall staff awdurdodedig GTACGC gyrchu'r wybodaeth y mae arnynt ei hangen er mwyn ymgymryd â'u rôl. Gallai hyn gynnwys staff ledled amrywiaeth o adrannau a lleoliadau.

Efallai y byddwn yn defnyddio gwasanaethau cwmnïau masnachol i storio a rheoli eich gwybodaeth ar ein rhan, er enghraifft ein systemau meddalwedd TG. Mewn nifer o achosion, mae gan y cwmnïau hyn y gallu i gyrchu'r systemau hynny, ac felly mae'n bosibl y bydd ganddynt fynediad at unrhyw ddata sy'n cael eu cadw ar y systemau dan sylw. Fodd bynnag, bydd hyn at ddibenion cynnal a chadw'r systemau yn unig, a rheolir y gwaith yn ofalus i leihau unrhyw risgiau i ddata personol. 

Bydd rhai sefydliadau yr ydym yn eu "cyflogi" i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan, neu yr ydym yn cydweithio â nhw, yn gallu cyrchu eich data personol – er enghraifft, rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gyflawni Gwiriadau Diogelwch yn y Cartref.

Pan fyddwn yn gweithio gydag unrhyw ddarparwr trydydd parti, mae ganddo yntau rwymedigaethau cyfreithiol i ddiogelu eich gwybodaeth – fodd bynnag, mae GTACGC yn cynnal amrywiaeth o wiriadau i sicrhau bod eich data yn cael y lefel ddigonol o ddiogelwch, ac mae gennym gytundebau ar waith, lle bo hynny'n briodol.

Er mwyn cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol, neu er budd diogelwch y cyhoedd, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â sefydliadau eraill, er enghraifft:

- yr heddlu neu asiantaethau eraill sy'n gorfodi'r gyfraith 

- y GIG neu sefydliadau iechyd a lles eraill

- yr awdurdod lleol perthnasol

- partneriaid eraill, er enghraifft Cyfoeth Naturiol Cymru neu gwmnïau cyfleustodau

- cwmnïau yswiriant 

- llysoedd, gan gynnwys swyddfa'r crwner

- sefydliadau ariannol

- sefydliadau addysgol

- cynghorwyr cyfreithiol 

Eich haw​liau 

Mae gennych hawl gyfreithiol i wneud cais am gopi o'r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi. Bydd eich cais yn cael ei drin yn unol â'r ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir, ac mae gennych yr hawl i wneud cais i ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth yr ydych yn credu ei bod yn anghywir.

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol – bydd hyn yn berthnasol yn unig pan fydd y data yn wallus neu'n anghywir, a/neu mewn achosion lle nad oes sail gyfreithiol i ni gadw'r data.

Er mwyn gweithredu eich hawliau cyfreithiol, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â'r modd yr ydym yn defnyddio data personol, cysylltwch â'n swyddog diogelu data yn y lle cyntaf.

Mrs Jackie Evans
Y Swyddog Diogelu Data
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin SA31 1SP
dataprotection@mawwfire.gov.uk
0370 6060699

Mae gennych hefyd yr hawl i fynegi unrhyw bryderon sydd gennych i'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n goruchwylio'r Ddeddfwriaeth Diogelu Data. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y comisiynydd – https://ico.org.uk/concerns/, neu gallwch gysylltu â'r Comisiynydd trwy ddefnyddio'r cyfeiriad isod:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF
Ffôn – 0303 123 1113